Регламент роботи РДА

 У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Перечинської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

                                       14.11.2016                                     Перечин                                  №  334

 

                   

Про внесення змін до Регламенту

 районної державної адміністрації

 

 

     Відповідно до статей 6 і 45 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня                    1999 року № 2263 „Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації” (із внесеними змінами): 

1. Розділ 4 „Кадрова робота”  Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації 27.10.2015 №323 викласти у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату державної адміністрації Девіцьку Н.П.

 

Голова державної адміністрації                                                                               В. Олефір 

 

 

    ЗАТВЕРДЖЕНО

              Розпорядження голови

                державної адміністрації

                                                      14.11.2016 № 334

 

ЗМІНИ

до Регламенту районної державної адміністрації

 

4. Кадрова  робота

 

4.1. Кадрова робота в райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

4.2. Організація кадрової роботи в райдержадміністрації здійснюється за затвердженим головою районної державної адміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

4.3. Організацію кадрової роботи в райдержадміністрації здійснює відділ з питань управління персоналом та організаційної роботи, у структурних підрозділах райдержадміністрації – відділ (сектор, спеціаліст з кадрової роботи), а в підрозділах, які мають невелику штатну чисельність до п’яти осіб, виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.

Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

4.4. Прийняття на державну службу до райдержадміністрації та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

4.5. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

4.6.  Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні, результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

4.7. На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

 4.8. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в апараті  райдержадміністрації та її структурних підрозділах, добір персоналу, планування та організацію заходів із підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення несе відділ з питань управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації (спеціаліст з кадрової роботи, відповідальні працівники, на яких покладено виконання кадрової роботи) у межах компетенції.

4.9. Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України, відзнаками облдержадміністрації та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління. 


___________________________________________________________________________________________

 

    Затверджено

              Розпорядження голови

                державної адміністрації

               27.10.2015  № 323

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

районної державної адміністрації

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація).

1.2. Розгляд в райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступником голови, (далі – заступники голови), керівником апарату райдержадміністрації, апаратом райдержадміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними відповідно до розпоряджень голови райдержадміністрації.    

1.3. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які  становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави. Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції. Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законо-давством.

1.4. Розподіл функцій та повноважень між посадовими особами райдержадміністрації проводить голова райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням :

повноважень і функцій посадової особи;

управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдерж-адміністрації (далі – структурні підрозділи райдержадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

підприємств, установ, організацій, регіональних представництв державних фондів, яким посадова особа сприяє в роботі щодо реалізації державної політики відповідно до законодавства;

порядку заміщення голови райдержадміністрації, його першого заступника та заступника у разі їх відсутності.

 

 

Голова райдержадміністрації визначає обов’язки посадових осіб щодо спрямування і контролю за діяльністю відповідних органів місцевого самоврядування ( з питань виконання делегованих повноважень).

1.5. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації розробляються керівниками підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до функцій та повноважень), а також з відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, відділом організаційної та кадрової роботи апарату райдержадміністрації та   юридичним сектором апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

  1. Планування роботи райдержадміністрації

2.1. Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації, а у разі потреби – оперативними (тижневими).

2.2. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

2.3. Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється відділом організаційної і кадрової роботи апарату за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, погодженими із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків).  Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

2.4. Плани роботи  райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня  (далі – акти законодавства), резолюцій Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації, обласних і районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики. До планів роботи райдержадміністрації включаються:

актуальні питання, пов’язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку  території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням   діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нарадах у голови райдержадміністрації і його заступників, з’ясування реального стану справ та вжиття  заходів;

перелік актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участі.

Плани повинні містити питання:

підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал із визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації,  з виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації.

Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ.

У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

        Порядок підготовки плану роботи такий:

структурні підрозділи райдержадміністрації подають до 10 числа місяця, що передує наступному року та кварталу, у відділ організаційної та кадрової роботи апарату райдержадміністрації погоджені та завізовані заступниками голови райдержадміністрації переліки питань та основних заходів, оформлені відповідно до вимог пункту 2.4 цього Регламенту та за формою згідно з додатком 1, для включення їх до плану роботи;

сектор контролю апарату райдержадміністрації до 10 числа місяця, що передує наступному року та кварталу, подає відділу організаційної та кадрової роботи апарату райдержадміністрації перелік актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

відділ організаційної і кадрової роботи апарату райдержадміністрації до 23 числа місяця, що передує наступному року та кварталу, складає проект плану роботи та подає його керівнику апарату райдержадміністрації;

доопрацьований і завізований керівником апарату райдерж-адміністрації проект плану роботи до 25 числа місяця, що передує наступному року та кварталу, подається на розгляд  і затвердження голові райдержадміністрації;

загальний відділ апарату райдержадміністрації не пізніше як у триденний термін після затвердження плану роботи доводить його до  виконавців у паперовому та електронному вигляді.

2.6. Тижневий  план-календар основних заходів, які проводитимуться керівництвом райдержадміністрації кожного четверга до 14.00 години відділ організаційної і кадрової роботи апарату райдержадміністрації складає і надсилає в облдержадміністрацію.

Перелік заходів до плану-календаря подають у відділ організаційної і кадрової роботи апарату райдержадміністрації керівники структурних підрозділів райдержадміністрації за погодженням із заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень) у письмовому вигляді щосереди до 13.00 години.

2.7. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови.

Питання виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішенням  голови на підставі доповідної записки заступника голови (відповідно до функцій та повноважень).

2.8. Робота структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними, а у разі потреби місячними планами, що затверджуються заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків). Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації встановлює керівник апарату райдержадміністрації. Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 2.4 цього Регламенту.

2.9. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням заступника голови (відповідно до розподілу обов’язків) та відповідно керівником апарату райдержадміністрації.

2.10. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється заступниками  голови (відповідно до функцій та повноважень) та відповідно керівником апарату райдержадміністрації.

2.11. Відділ організаційної і кадрової роботи апарату райдержадміністрації узагальнює матеріали про хід виконання планів роботи  райдержадміністрації та її апарату і до 15 числа першого місяця кварталу (року) подає голові райдержадміністрації аналітичну довідку з цього питання.

2.12. Підготовка звітності, передбаченої статтею 30 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, проводиться управлінням економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених заступником голови (відповідно до функцій та повноважень).

Зміст звітності за рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами. Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та у   засобах масової інформації.

 

3. Організація роботи апарату райдержадміністрації

3.1. Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови райдержадміністрації;

здійснює опрацювання проектів розпоряджень; розробляє за дорученням голови райдержадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації структурними підрозділами райдержадміністрації, а також виконкомами місцевих рад (з питань делегованих повноважень органів виконавчої влади); вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів із питань виконання актів законодавства, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації;

за дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку райдержадміністрації, організацію приймання – передавання інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства, належний

протипожежний стан у приміщеннях райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;

провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

забезпечує висвітлення діяльності   райдержадміністрації;

виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

3.2. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, облдержадміністрації, Адміністрацією  Президента  України,  Секретаріатом Кабінету Міністрів України, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами (апаратами) місцевих рад.

3.3. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про її апарат, що затверджується головою райдержадміністрації.

 

4. Кадрова  робота

4.1. Кадрова робота в райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

4.2. Організація кадрової роботи в райдержадміністрації передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також роботу з кадровим резервом.

4.3. Організацію кадрової роботи в апараті райдержадміністрації здійснює відділ організаційної і кадрової роботи, у структурних підрозділах райдержадміністрації – відділ (сектор, спеціаліст з кадрової роботи), а в підрозділах, які мають невелику штатну чисельність, виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників. Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

4.4. Прийняття на державну службу до райдержадміністрації здійснюється в установленому законодавством порядку.

Керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на посади, що не належать до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства.

4.5. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

4.6. В райдержадміністрації, її структурних підрозділах утворюється у порядку, передбаченому Положенням про формування кадрового резерву для державної служби, резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

4.7. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців у райдержадміністрації проводяться, в установленому законодавством порядку, атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків.

4.8. На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

4.9. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову, керівника апарату райдержадміністрації та керівників структурних підрозділів.

4.10. Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України, відзнаками облдержадміністрації та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління:

матеріали про представлення до нагородження розглядаються і готуються відділом організаційної і кадрової роботи апарату  райдержадміністрації на підставі подань районних організацій, установ, громадських об’єднань, місцевих органів влади

нагородні матеріали та подання установ, організацій, громадських об’єднань, місцевих органів влади щодо нагородження державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України подаються в облдержадміністрацію за два місяці до відповідного професійного свята чи ювілею (50 і 100 років), а клопотання про нагородження відзнаками облдержадміністрації – не пізніше як за два тижні до відповідної дати;

4.11. Голова райдержадміністрації нагороджує кращі трудові колективи, громадські об’єднання району та їх представників Почесною Грамотою райдержадміністрації, Подякою  голови райдержадміністрації.

4.12. Документи щодо нагороджень підписуються виключно головою райдержадміністрації

 

5. Організація роботи з документами та контролю

за їх виконанням

5.1. Організація роботи з документами в райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Типової інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України.

Інструкція з діловодства райдержадміністрації затверджується  розпорядженням голови райдержадміністрації.

5.2. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено конкретні завдання або містять питання, що потребують вирішення.

Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, указами, розпорядженнями та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, розгляд листів Адміністрації Президента України, звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

5.3. Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства,  дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється сектором контролю райдержадміністрації, за розглядом звернень громадян – сектором з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації

 5.4. Для здійснення контролю за виконанням документів у разі необхідності розробляється план контролю, в  якому визначаються проміжні контрольні терміни виконання завдань; структурні підрозділи райдержадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому. План контролю затверджує керівник апарату райдержадміністрації.

5.5. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень резолюцій Прем’єр-міністра України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, актів органів виконавчої влади вищого рівня здійснюється шляхом:

аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходять від виконавців;

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації або його заступників.

5.6. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступники голови (відповідно до функцій та повноважень), керівник апарату райдержадміністрації та керівники її структурних підрозділів.

Якщо для реалізації документа необхідна участь кількох виконавців, то цю роботу організовує особа, зазначена в документі або резолюції першою після заступника голови райдержадміністрації.

5.7. Координацію роботи з контролю за виконанням документів здійснює керівник апарату райдержадміністрації.

5.8. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються голові райдержадміністрації або його заступникові (відповідно до функцій та повноважень) не пізніше ніж за 10 днів до закінчення термінів, визначених актом законодавства, дорученням Прем’єр-міністра України, розпорядже-нням, дорученням голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації або планом контролю.

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова райдержадміні- страції або його заступник (відповідно до функцій та повноважень) дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

5.9. Якщо в процесі виконання документа з’ясувалося, що виконання його в установлені строки неможливе, головний виконавець документа завчасно, не пізніше як за три дні до закінчення контрольного строку, повинен подати письмове обґрунтування причин неможливості виконання документа в установлений строк та внести відповідні пропозиції щодо продовження строку виконання документа.

5.10. Виконані документи знімаються з контролю головою, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації. Документи на зняття з контролю подаються до сектору контролю з усіма матеріалами про хід та підсумки їх виконання. Документ вважається виконаним, якщо повністю і вчасно вирішені всі поставлені в ньому і резолюціях щодо його виконання завдання.

5.11. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається облдержадміністрації, іншим органам виконавчої влади вищого рівня, підписує голова райдержадміністрації.

5.12. Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, та здійснення заходів щодо забезпечення режиму секретності, постійний контроль за його додержанням в райдержадміністрації здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

6. Організація розгляду звернень громадян та проведення

особистого прийому громадян

6.1. Райдержадміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян – пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, що надійшли на адресу керівництва райдержадміністрації, у тому числі ведення діловодства та  проведення особистого прийому громадян, покладається на сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації. Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової  інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України.

6.2. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації або його заступниками (відповідно до розподілу обов’язків), керівником відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи райдержадміністрації або її апарату.

6.3. Особистий прийом громадян проводиться головою райдержадміністрації, його заступниками, керівником апарату,  керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з графіком, який затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації  та оприлюднюється на веб-сайті райдержадміністрації, через засоби масової інформації.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

Виїзні прийоми громадян керівництвом райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації.

Сектором з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації  щокварталу аналізується стан роботи з розгляду  звернень, узагальнюються пропозиції, що містяться в них, розробляються рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролюється вирішення порушених  у них питань.

 Розгляд звернень щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюються відповідно до Закону України „Про безоплатну правову допомогу”.

 

7. Організація правового забезпечення діяльності

райдержадміністрації

 

7.1. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а  також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний сектор апарату райдержадміністрації (далі – юридичний сектор).

Юридичний сектор з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації підпорядковується голові, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації – керівнику апарату райдержадміністрації.

7.2. У своїй діяльності юридичний сектор керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, та розпорядженнями голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації.

7.3. Основними завданнями юридичного сектору є:

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів із питань застосування законодавства.

7.4. Юридичний сектор відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень  голови райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів райдержадміністрації;

проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

представляє інтереси райдержадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про юридичний сектор, що затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації;

7.5. Керівник юридичного сектору:

здійснює керівництво роботою юридичного сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань;

бере участь у нарадах і засіданнях, що проводиться в райдержадміністрації;

організовує роботу працівників юридичного сектору, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на сектор завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників сектору та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

виконує інші передбачені законодавством функції.

 

8. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби

 і комісії  районної держадміністрації

8.1. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та  персональний склад таких органів визначає голова райдержадміністрації.

 З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України утворюється громадська рада.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

8.2. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може  утворюватися колегія райдержадміністрації (далі – колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії) та його заступників.

8.3. До складу колегії можуть входити керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, за згодою керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування. До складу колегії райдержадміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій керівники підприємств, установ та організацій.

8.4. Засідання колегії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи райдержадміністрації,  а позачергові – у міру потреби.

8.5. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії оформляється протоколом і є підставою видання відповідного  розпорядження або доручення  голови райдержадміністрації.

8.6. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи колегії покладається на відділи апарату райдержадміністрації: організаційної і кадрової роботи, фінансово-господарського забезпечення і загальний.

8.7. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Положенням про колегію райдержадміністрації, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації, та цим Регламентом.

 

9. Порядок підготовки та проведення нарад

 

9.1. Голова, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

План проведення наради затверджує  відповідна посадова особа.

Організація проведення нарад у голови райдержадміністрації покладається на заступника голови райдержадміністрації (відповідно до функцій та повноважень), керівника апарату, відділ організаційної і кадрової роботи апарату та відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.

Матеріально-технічне забезпечення цих нарад здійснюють відділи апарату райдержадміністрації: фінансово-господарського забезпечення і загальний відділ райдержадміністрації.

9.2. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обгрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань – подаються у день проведення наради.

9.3. Дата проведення і порядок денний нарад, які проводять заступники голови райдержадміністрації, визначаються ними самостійно. Матеріали до них готують відповідні структурні  підрозділи райдержадміністрації.

9.4. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які  брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протоколи нарад при голові райдержадміністрації оформляє загальний відділ апарату, а при заступниках голови – начальники структурних підрозділів райдержадміністрації.

Протокол наради підписує головуючий. 

9.5. За результатами розгляду питань на нарадах можуть видаватися розпорядження та доручення голови райдержадміністрації.

9.6. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах  має завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зв"язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації.

 

10. Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень

і  доручень голови райдержадміністрації

10.1. Голова райдержадміністрації на виконання актів законодавства, резолюцій Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови облдержадміністрації, за власною ініціативою видає одноособово, в межах повноважень райдержадміністрації, розпорядження.

10.2. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі – проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи райдержадміністрації,  її апарату, а також територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

10.3. У разі, коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

10.4. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби – з іншими органами.

У разі, коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи, враховуючи зміст основних положень проекту розпорядження.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів  для    врегулювання    розбіжностей   у   їх   позиціях    щодо  проекту

(проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо),  отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Заінтересовані структурні  підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, після чого подаються в юридичний сектор апарату та заступникам голови райдержадміністрації (відповідно до функцій і повноважень), керівником апарату райдержадміністрації.  При  цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування (додаток 2).

Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та резолюцій Прем’єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником створюються відповідні документи, передбачені Інструкцією з діловодства, затвердженою розпорядженням голови райдержадміністрації  від 24.04.12 № 110.

Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її  апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий  проект вважається погодженим без зауважень.

10.5. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її  апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій, які подаються на окремому аркуші (додаток 3), який підписує керівник   структурного підрозділу  райдержадміністрації, її апарату,  іншого органу, що є головним розробником.

10.6. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 4), що повинна містити необхідні розрахунки, обгрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого  розпорядження.

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, у тому числі регуляторних актів, є обов’язковим.

10.7. У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються  в  текст  проекту  або  подаються  у вигляді  проекту  окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 5), у якій  зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинним, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

10.8. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, які  було залучено до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обгрунтування їх відхилення в цілому або частково.

10.9. Проект розпорядження із соціально-економічних питань,  як правило,  має  вступну  частину (преамбулу), у  якій зазначаються  результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід  виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку відповідної території у разі потреби попередньо  обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.

10.10. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України.

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, подає:

копію рішення територіального органу Держкомпідприємництва  про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

копію повідомлення про оприлюднення проекту.

10.11. Опрацювання внесеного проекту розпорядження, редагування його тексту здійснюється в апараті райдержадміністрації.

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих   днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обгрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

10.12. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковій правовій експертизі у юридичному секторі апарату райдержадміністрації.

 У разі коли проект розпорядження подано апарату райдержадміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний сектор доповідає про це керівнику  апарату   райдержадміністрації,  який  у  дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 6) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

Юридичний сектор опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов’язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормо-проектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.

Юридичний сектор під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний сектор готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний сектор готує висновок (додаток 7).

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти з контрольними термінами, подаються у сектор контролю для здійснення уточнення цих термінів разом з текстами зазначених актів.

10.13. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

10.14. Проект розпорядження візується працівниками апарату райдержадміністрації, які здійснювали його опрацювання (в обов’язковому порядку   керівниками   юридичного сектору  та загального  відділу, першим заступником голови, заступником голови райдержадміністрації та керівником апарату), які згідно з розподілом функцій та повноважень відповідає за його підготовку, та передається  керівником загального відділу апарату райдержадміністрації керівникові апарату райдержадміністрації.

10.15. Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби – оприлюднюються.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у Перечинському районному управлінні юстиції Закарпатської області згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим  постановою Кабінету Міністрів України.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності після їх реєстрації,  з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Розпорядження голови райдержадміністрації, зазначені в абзацах третьому і четвертому цього пункту, оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України „Про доступ до публічної інформації”.

Додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації є невід’ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником апарату райдержадміністрації.

Розпорядження голови райдержадміністрації надсилаються сектором контролю апарату райдержадміністрації заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам відповідно до списку адресатів, який подає головний розробник, та оприлюднюються на  офіційному веб-сайті райдержадміністрації в установленому головою райдержадміністрації порядку.

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.

10.16. Проекти доручень голови райдержадміністрації готуються головним розробником за підсумками проведення нарад протягом двох днів після проведення заходу, редагуються в загальному відділі апарату та подаються на підпис через керівника апарату райдержадміністрації.

10.17.  Підписані розпорядження та доручення голови райдержадміністрації  реєструються у  загальному відділі  апарату райдержадміністрації, тиражуються   та передаються разом із списками адресатів для розсилання виконавцям, у тому числі електронною поштою.

 

11. Публічне обговорення проекту розпорядження голови

райдержадміністрації

11.1. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а  також має важливе соціально–економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного  обговорення  на  будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

11.2. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами. До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;         

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

11.3. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Головний розробник подає сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та  інформації апарату  райдержадміністрації проект розпорядження разом із планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

Публічне обговорення проекту розпорядження проводиться з урахуванням положень Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

             11.4. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту. Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до райдержадміністрації.

 

12. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування

12.1. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в  установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

12.2. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

12.3. Проекти рішень, що подаються на розгляд районної ради, візуються керівниками управлінь, відділів райдержадміністрації, районних установ і організацій, які їх вносять, усіма зацікавленими керівниками установ і організацій в установленому цим Регламентом порядку та заступником голови райдержадміністрації (відповідно до функцій та повноважень).

12.4. Після узгодження з головою райдержадміністрації проекти рішень передаються на розгляд сесії районної ради.

12.5. Керівники управлінь та відділів, які вносять проекти рішень районної ради, беруть особисту участь при їх розгляді на засіданнях постійних комісій, пленарних засіданнях ради, дають обґрунтовані роз’яснення  і відстоюють  викладені в них пропозиції відповідно до чинного законодавства.

12.6. Проекти рішень районної ради подаються у строки, визначені Регламентом роботи районної ради