а Untitled Page

Конкурс «Кращий державний службовец»

                                       

У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Перечинської районної державної адміністрації

Закарпатської області

    28.02.2018                                     Перечин                                                 №76

 

 

 

Про проведення у 2018 році І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″ в районній державній адміністрації

 

 

 

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України ″Про місцеві державні адміністрації″, постанови Кабінету Міністрів України від  19 вересня                 2007 року № 1152 ″Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу                         ″Кращий державний службовець″із змінами та доповненнями, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 21 лютого 2018 року №49  ″Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″ розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 28.02.2018 року №123:

 

1. Утворити організаційний комітет з проведення у 2018 році І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″ в районній державній адміністрації у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про організаційний комітет з проведення  у             2018 році І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний                     службовець″ в районній державній адміністрації, що додається.

3. Затвердити календарний  план заходів щодо проведення у 2018 році І туру  щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″ в районній державній адміністрації , що додається.

4. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації                 забезпечити участь державних службовців у номінаціях ″Кращий керівник″ та ″Кращий спеціаліст″ І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″.

5.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на   керівника апарату державної адміністрації Девіцьку Н.П.

 

 

 

Голова державної адміністрації                                              В.Олефір

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження

28.02.2018№76

                                                                                         

СКЛАД

організаційного комітету з проведення у 2018 році І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″

в районній державній адміністрації

 

Голова організаційного комітету

 

ДЕВІЦЬКА

Надія Павлівна

керівник апарату державної адміністрації

 

Заступник голови організаційного комітету

 

ДУЖАР

Галина Василівна

начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації

 

Секретар організаційного комітету

 

МЕЛЬНИК

Тетяна Федорівна

головний спеціаліст відділу з питань управління персоналом та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації

 

Члени організаційного комітету:

 

БЕРДАР

Гелена Іванівна

 

начальник відділу фінансового забезпечення апарату районної державної адміністрації

 

МЕШКО

Антоніна Миколаївна

начальник відділу документообігу,контролю та роботи із зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації

 

ТУРЯНИЦЯ

Олеся Іванівна

 

начальник юридичного відділу апарату районної державної адміністрації

 

ХОДАНИЧ

Віктор Федорович

завідувач сектору мобілізаційної та оборонної роботи апарату районної державної адміністрації

 

 

Керівник апарату державної адміністрації                              Н. Девіцька

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови державної адміністрації

____________№______

 

                                                                                      

ПОЛОЖЕННЯ

про організаційний комітет з проведення у 2018 році І туру щорічного

 Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″

в районній державній адміністрації

 

                Це Положення визначає загальний порядок діяльності організаційного комітету з проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″ в районній державній адміністрації  (далі – оргкомітет).

 

 

І. Загальні положення

У своїй діяльності оргкомітет керується:

постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року        № 1152 ″Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″;

Методичними рекомендаціями щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу  ″Кращий державний службовець″ затвердженого наказом НАДС;

зазначеним Положенням.

 

ІІ. Організація роботи оргкомітету

 

1. Засідання організаційного комітету проводяться відповідно до календарного плану проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” в районній державній адміністрації (далі – календарний план).

2. Засідання оргкомітету є правомірним, якщо в його роботі беруть участь не менш як дві третини його складу.

3. Рішення оргкомітету приймається простою більшістю від присутніх його членів відкритим голосуванням. Рішення оргкомітету оскарженню з боку учасників конкурсу не підлягають.

4. У випадку рівного розподілу голосів членів оргкомітету вирішальним є голос голови оргкомітету або головуючого.

5. За підсумками засідань оргкомітет приймає рішення, що оформляються протоколом.

 

ІІІ. Повноваження голови оргкомітету

 

1. Здійснює загальне керівництво оргкомітетом та затверджує його рішення.

2. Очолює оргкомітет з проведення І туру конкурсу серед державних службовців районної державної адміністрації.

3. Вносить зміни, у разі потреби, до персонального складу оргкомітету           І туру конкурсу.

 

ІV. Повноваження заступника голови оргкомітету

 

1. Заміщує голову оргкомітету у випадках його відсутності.

2. Організовує роз’яснювальну роботу щодо проведення конкурсу, координує висвітлення та розміщення матеріалів на офіційному веб-порталі районної державної адміністрації.

 

V. Повноваження оргкомітету

 

1. Вирішує питання розподілу обов’язків між членами оргкомітету, затверджує календарний план на поточний рік та план заходів щодо проведення конкурсу.

2. Проводить змагання учасників І туру конкурсу.

3. Підбиває підсумки І туру конкурсу, готує подання на його переможців для участі у ІІ турі конкурсу.

4. Нагороджує переможців І туру конкурсу у кожній номінації.

5. Організовує роботу щодо висвітлення результатів конкурсу на веб-порталі районної державної адміністрації.

.

 

VI. Повноваження членів оргкомітету

 

1. Виконують повноваження відповідно до розподілу обов’язків.

2. Беруть участь у засіданнях оргкомітету, організації конкурсних змагань учасників І туру конкурсу, визначають переможців та лауреатів конкурсу за номінаціями.

 

VIІ. Повноваження секретаря оргкомітету

 

1. Здійснює організаційне забезпечення діяльності оргкомітету відповідно до зазначеного Положення.

2. Готує необхідні документи для розгляду на засіданнях оргкомітету.

3. Організовує засідання оргкомітету, інформує про хід виконання затвердженого плану роботи оргкомітету, складає протоколи його засідань, надсилає до організаційного комітету вищого рівня відомості про  прийняті рішення.

.

VІІІ. Регламент оргкомітету

 

Цей регламент визначає та урегульовує внутрішній порядок роботи оргкомітету, базується на правових нормах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 „Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець”, наказом Національного агентства України з питань державної служби від              21 лютого 2018 року № 49 „Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” та Положенням про оргкомітет.

1. Оргкомітет організовує свою діяльність відповідно до календарного плану та поточних планів роботи.

2. Поточні плани роботи оргкомітету формуються та затверджуються на кожному з його засідань, починаючи з організаційного засідання.

3. Оргкомітет проводить засідання, що плануються з урахуванням Положення про оргкомітет, календарного плану, та у разі необхідності.

4. На своїх засіданнях оргкомітет розглядає питання щодо:

розподілу функцій та обов’язків;

планування роботи;

підготовки та проведення заходів, пов’язаних із організацією                        і проведенням конкурсу;

обговорення методичних матеріалів із питань, пов’язаних                                із проведенням конкурсу;

підбиття підсумків І туру конкурсу, підготовки подання на його переможців для участі у ІІ турі конкурсу;

звіту про роботу організаційного комітету І туру конкурсу;

інших питань проведення конкурсу.

5. Рішення оргкомітету оформлюються протоколами, які підписує голова, заступник голови, секретар та члени оргкомітету.

6. Оргкомітет в установленому порядку отримує від оргкомітету                  ІІ туру конкурсу необхідну інформацію щодо прийнятих рішень, методичні матеріали, інструкції тощо.

7. Інформування громадськості про хід проведення конкурсу відбувається за окремим планом, затвердженим оргкомітетом.

8. Матеріали діяльності оргкомітету щодо підготовки та проведення конкурсу передаються до Міжрегіонального  управління Національного агентства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях для подальшого аналізу, збереження та накопичення.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови державної адміністрації

____________№______

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо проведення у 2018 році І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу

″Кращий державний службовець″ в районній державній адміністрації

 

№ з/п

Найменування заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1.

Розподіл обов’язків між головою, заступниками голови, секретарем та членами оргкомітету

23 березня

члени оргкомітету

2.

Відбір державних службовців для участі у І турі конкурсу в районній державній адміністрації з урахуванням встановлених критеріїв

до 02 квітня

апарат, структурні підрозділи райдержадміністрації

3.

Засідання оргкомітету з проведення І туру конкурсу для розгляду наданих державними службовцями документів та прийняття рішень щодо їх участі у конкурсі

4 квітня

члени оргкомітету

4.

Надання до Міжрегіонального управління Національного  агентства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях інформації про кількість учасників І туру Конкурсу в районній державній адміністрації

13 квітня

секретар оргкомітету

5.

Розроблення вимог та критеріїв оцінки щодо складання учасниками конкурсу тестових завдань, що стосуються функціональних повноважень державного органу, посадових обов’язків державного службовця з урахуванням кваліфікаційних характеристик посад, які займають учасники І туру

10 квітня

члени оргкомітету

6.

Затвердження завдань учасникам І туру конкурсу на засіданні оргкомітету

10 квітня

члени оргкомітету

7.

Проведення І туру конкурсу в районній державній адміністрації

до 25 квітня

члени оргкомітету

 

 

8.

Підбиття підсумків І туру конкурсу в районній державній адміністрації

27 квітня

члени оргкомітету

9.

Подання копій документів переможців, передбачених порядком проведення конкурсу, разом з другим примірником оригіналу протоколу підбиття підсумків та визначення переможців, а також копій завдань, виконаних переможцями І туру конкурсу, Міжрегіональному управлінню Національного  агентства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях

01 травня

Секретар оргкомітету

10.

Надання методичної допомоги учасникам І туру конкурсу в районній державній адміністрації

Постійно

Секретар оргкомітету

11.

Розміщення інформації щодо проведення конкурсу на офіційній веб-сторінці райдерж-адміністрації та засобах масової інформації і передача інформації щодо висвітлення у засобах масової інформації І туру конкурсу (копії статей, відео-аудіо записи)

Протягом проведення  І туру конкурсу

члени оргкомітету

12.

Нагородження учасників І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″ в державній адміністрації

За окремим планом

голова оргкомітету

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________