Запобігання проявам корупції

Закон України “Про запобігання корупції”

Роз"яснення щодо застосування окремих положень Закону України  "Про запобігання корупції"

стосовно заходів фінансового контролю.

____________________________________________________________________________________________

                         УВАГА!                                                              23.03.2017

Обласна державна адміністрація надсилає лист Національного агентства з питань запобігання  корупції від 14.03.2017 року№ 51-09/6413/17 з роз’ясненнями щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» та питаннями, які надходять від суб’єктів декларування.

Найбільш поширені питання, що виникають у суб’єктів декларування під час подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави і місцевого самоврядування та Навчальні відео-ролики з питань заповнення та подання декларацій, які розміщенні на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції знаходяться за тут.

_____________________________________________________________________________________________ 

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО

З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

10.06.2016 No 3

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за No 959/29089

 

Про функціонування

Єдиного державного реєстру

декларацій осіб, уповноважених

на виконання функцій держави

або місцевого самоврядування

 

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 11, пункту 5 частини першої статті 12, частини першої статті 45, статті 46 та частин другої, третьої статті 52 Закону  України «Про запобігання корупції», з метою забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО: 

 

            1. Затвердити такі, що додаються:

            1) Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевог о самоврядування;

            2) Форму декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

            3) Форму повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування.

            2. Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя разом із відділом правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

            3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

            4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Радецького Р. 

 

Голова                                                                                                                Н. КОРЧ

   

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національного агентства з

питань запобігання корупції

10червня 2016 року N 3

Із змінами, внесеними рішенням

Національного агентства з питань

запобігання корупції No 1 від 18.08.2016

.

ПОРЯДОК

формування, ведення та оприлюднення

(надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави

або місцевого самоврядування

 

I.Загальні положення

 

            1. Цей Порядок визначає процедуру формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр).

            2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: автентифікація – електронна процедура, яка дає можливість підтвердити електронну ідентифікацію фізичної особи та/або походження і цілісність електронних даних;

            веб-сайт Реєстру – частина офіційного веб-сайту Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство), через який здійснюються формування, ведення та оприлюднення Реєстру;

            декларація – декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачена Законом України „Про запобігання корупції” (далі – Закон);

            електронна ідентифікація – процедура використання ідентифікаційних даних особи в електронній формі, які однозначно визначають фізичну особу;

            електронна печатка – електронні дані, які додаються створювачем електронної печатки до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються для визначення походження та перевірки цілісності пов’язаних електронних даних;

            конфіденційна інформація – інформація Реєстру, доступ до якої обмежено відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 47 Закону;

            логічний контроль – встановлення логічної відповідності, повноти та співвідношення відомостей, зазначених у декларації чи повідомленні про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування;

            персональний електронний кабінет – індивідуальна  персоніфікована веб-сторінка суб’єкта декларування на веб-сайті Реєстру, за допомогою якої здійснюється подання електронних документів, обмін повідомленнями тощо;

            повні дані Реєстру – всі дані, внесені до Реєстру відповідно до законодавства його користувачами;

            публічна частина Реєстру – частина даних Реєстру, розміщена на веб-сайті Реєстру, яка складається з декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суб’єктів декларування з вилученою з них конфіденційною інформацією.

            Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України „Про електронні документи та електронний документообіг”, „Про електронний цифровий підпис”, „Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, „Про запобігання корупції”, інших законах та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актах.

            3. Ведення Реєстру здійснює Національне агентство.

            Програмне забезпечення Реєстру, база даних Реєстру є власністю держави в особі Національного агентства, яке є держателем Реєстру.

            Адміністратор Реєстру, визначений Національним агентством відповідно до вимог чинного законодавства, забезпечує супроводження програмного забезпечення Реєстру, збереження та захист даних Реєстру, відповідає за його функціонування, надання доступу до нього та обмін даними з іншими інформаційними системами.

            4. Реєстр ведеться в електронній формі українською мовою.

            5. Користувачами Реєстру є:

            суб’єкти декларування, які зареєструвалися в Реєстрі через мережу Інтернет відповідно до цього Порядку;

            працівники Національного агентства, які уповноважені мати доступ до повних даних Реєстру, проводити перевірку та інші визначені законодавством дії з даними Реєстру, надсилати повідомлення суб’єктам декларування;

            адміністратори системи Реєстру, що здійснюють керування обліковими записами працівників  Національного агентства, налаштування параметрів роботи Реєстру;

            уповноважені службові особи інших державних органів, яким відповідно до закону надано доступ до Реєстру;

            фізичні та юридичні особи, які мають вільний доступ через мережу Інтернет до публічної частини Реєстру та можуть здійснювати пошук, перегляд та збереження електронних копій документів Реєстру, у тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

            6. Функціональні можливості Реєстру повинні забезпечувати:           можливість пошуку за ключовими словами;

            моніторинг відвідувань та дій з даними Реєстру його користувачами;

            захист даних (у тому числі персональних даних) від несанкціонованого доступу, знищення, зміни та блокування доступу до них шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, впровадження засобів та методів технічного захисту інформації;

            розмежування та контроль доступу до даних Реєстру  згідно з   повноваженнями користувачів;

            реєстрацію подій, що відбуваються в Реєстрі і стосуються його безпеки;

            наявність зручних для користувачів інтерфейсів;

            електронну ідентифікацію користувачів, крім користувачів публічної  частини Реєстру.

            7. Захист інформації Реєстру забезпечується із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

            Підтвердження відповідності здійснюється за результатами державної експертизи в установленому законодавством порядку.

 

II. Формування та ведення Реєстру

 

            1. До Реєстру включаються такі електронні документи (далі – документи):

            декларації, що подаються відповідно до статті 45 Закону;

            повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, передбачені частиною другою статті 52 Закону; виправлені декларації, що подаються відповідно до частини четвертої статті 45 Закону.

            2. Суб’єкти декларування подають до Реєстру зазначені в пункті 1 цього розділу документи шляхом заповнення електронних форм відповідних документів на веб-сайті Реєстру відповідно до технічних вимог до форм.

            Порядок проведення видів контролю, а також повної перевірки декларації визначаються Національним агентством відповідно до статті 48 Закону.

            Суб’єкти декларування подають зазначені документи через мережу Інтернет з використанням програмних засобів Реєстру у власному персональному електронному кабінеті після реєстрації в Реєстрі.

            3. Суб’єкт декларування повинен зареєструватися у Реєстрі з використанням особистого ключа та посиленого сертифіката відкритого ключа електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП).

            Використання у якості ідентифікації суб’єкта декларування електронних систем дистанційної ідентифікації, що використовують бази клієнтських даних банків (BankID) здійснюється в порядку, визначеному Національним агентством відповідно до законодавства. Під час реєстрації в Реєстрі суб’єкт декларування повинен вказати адресу його електронної пошти, що буде використовуватися для направлення йому повідомлень.

            4. Зареєстровані в Реєстрі суб’єкти декларування мають право:      доступу до власного персонального електронного кабінет у після

автентифікації суб’єкта декларування із використанням його особистого ЕЦП фізичної особи;

            створювати, змінювати та видаляти чернетки документів у персональному електронному кабінеті; подавати документи у разі їх відповідності  технічним вимогам до форми і  проходження логічних перевірок, переглядати подані ними документи;

            подавати виправлені документи у строки та в порядку, визначені в пункті 7 цього розділу;

            отримувати в персональному електронному кабінеті та на адресу електронної пошти електронні повідомлення про підтвердження подання документів, попередження про необхідність подання документів до Реєстру;

            направляти в персональному електронному кабінеті електронні звернення до Національного агентства про надання  роз’яснень, допомоги в користуванні Реєстром.

            5. Суб’єкти декларування подають декларації відповідно до статті 45 Закону з додержанням таких вимог:

            1) щорічна декларація суб’єкта декларування подається у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року;

            2) декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подається не пізніше дня такого припинення.

            Якщо припинення зазначених функцій  відбулося з ініціативи  роботодавця, декларація подається не пізніше двадцяти робочих днів  з дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення.

            Декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, охоплює період, який не був охоплений   деклараціями, раніше поданими таким суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду.

            Останнім днем такого періоду є день, що передує дню подання декларації.

            Під раніше поданими деклараціями розуміються як декларації, що були подані до Реєстру відповідно до Закону, так і декларації, що були подані відповідно до Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”;

            3) декларація суб’єкта декларування, який припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подається до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було припинено таку діяльність.         Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року;

            4) декларація суб’єкта декларування, який є особою, що претендує на зайняття посад, зазначених у пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 3 Закону, подається до призначення або обрання особи на посаду.

            Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади (участь у конкурсі), якщо інше не передбачено законодавством, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

            6. Суб’єкти декларування письмово повідомляють Національне агентство про суттєві зміни у своєму майновому стані відповідно до частини другої статті 52 Закону шляхом подання відповідного електронного повідомлення до Реєстру через власний персональний електронний кабінет у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна.

            Зазначене електронне повідомлення подається шляхом заповнення відповідної електронної форми.

            7. Суб’єкт декларування має право за власною ініціативою подати виправлену декларацію упродовж семи днів після дня подання

первинної декларації, до якої подається виправлена версія, шляхом створення та подання виправленого документа у Реєстрі.

            Якщо після спливання цього строку суб’єкт декларування виявить

неповні чи неправильні відомості в поданій ним декларації (або у виправленій декларації), він повідомляє про це Національне агентство

через персональний електронний кабінет та подає виправлену декларацію згідно з рішенням уповноваженої особи Національного агентства.

            У разі притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за

неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній

недостовірних відомостей суб’єкт декларування зобов’язаний подати

відповідну декларацію або виправлену декларацію з достовірними відомостями у строк, визначений уповноваженою особою Національного агентства.

            Виправлені повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування до Реєстру не подаються.

            8. Після заповнення усіх необхідних полів форми документа суб’єкт декларування підписує документ накладанням на нього власного ЕЦП.

            Перед підписанням документа суб’єкт декларування підтверджує ознайомлення з попередженням про настання відповідальності за подання недостовірних відомостей шляхом проставлення відповідної відмітки в документі.

            9. Кожному поданому документу Реєстр автоматично надає унікальний ідентифікатор документа та накладає на нього електронну печатку Реєстру, що унеможливлює внесення несанкціонованих змін до поданого документа (забезпечує цілісність документа).

            Подання документа до Реєстру підтверджується шляхом надсилання повідомлення суб’єкту декларування на адресу його електронної пошти, вказану під час реєстрації в Реєстрі, та до персонального електронного кабінету суб’єкта декларування.

            Після отримання зазначеного повідомлення суб`єкт декларування повинен невідкладно, але не пізніше семи днів після дня отримання такого повідомлення, перевірити зміст поданого ним документа та у разі виявлення неповних або недостовірних відомостей в ньому подати виправлений документ відповідно до цього Порядку.

            Якщо суб`єкт декларування вважає, що поданий ним документ, копія якого знаходиться в персональному електронному кабінеті суб`єкта декларування або розміщена в публічній частин і Реєстру, містить інформацію, що не вносилася ним до документа, він повинен невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня виявлення такого факту повідомити про це Національне агентство через персональний електронний кабінет.

            10. Усі документи, які подав суб’єкт декларування, зберігаються в

Реєстрі і автоматично оприлюднюються (за винятком конфіденційної інформації) у публічній частині Реєстру відповідно до цього Порядку.

            У разі створення виправленого документа первинний документ, до якого вносяться виправлення, не видаляється і зберігається в Реєстрі.

            11. Документи, які суб’єкт декларування подав до Реєстру, зберігаються у Реєстрі упродовж всього часу виконання цією особою функцій держави або місцевого самоврядування, а також упродовж п’яти років після припинення виконання нею зазначених функцій, крім останньої поданої такою особою декларації, яка зберігається безстроково.

            Датою припинення виконання суб’єктом декларування функцій держави або місцевого самоврядування є дата подання ним декларації, передбаченої підпунктом 2 пункту 5 цього Розділу.

            12. Дані документів, які були подані до Реєстру, зберігаються у структурованому вигляді (у форматах JSON, XML тощо), а також у зручній для візуального сприйняття формі (у форматах PDF, HTML тощо).

 

III. Оприлюднення та надання інформації Реєстру

 

            1. Національне агентство забезпечує відкритий цілодобовий доступ до публічної частини Реєстру.

            Такий доступ передбачає можливість пошуку, перегляду, копіювання та роздруковування інформації, отримання (завантаження) документів у різних найпоширеніших форматах даних, зокрема у форматах JSON, XML, PDF, HTML тощо.

            Доступ до даних Реєстру надається також у вигляді набору даних, організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання (у формі відкритих даних). Такі дані надаються як у вигляді окремих електронних документів для завантаження, так і за допомогою інтерфейсу прикладного програмування (АРІ) відповідно до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року No 835.

            2. Інформація (документи), що містяться в Реєстрі, надаються на запит відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

 

 

В.о. заступника керівника Департаменту

-керівника першого відділу Департаменту

фінансового контролю та моніторингу

способу життя                                                                    В.С. Листушенко

Форма декларації

РОЗ`ЯСНЕННЯ

 Технічні вимоги до форми

Технічні вимоги Із змінами

Акредитація ключів

Внесення змін до розяснення

Зміни до початку роботи системи  

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО

З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

10.06.2016 No 2

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за No 958/29088

 

Про початок роботи системи

подання та оприлюднення

декларацій осіб, уповноважених

на виконання функцій держави

або місцевого самоврядування

 

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 12, пункту 2 Розділу XIII «Прикін-

цеві положення» Закону України «Про запобігання корупції» Національне агентст-

во з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:

1. Визначити, що система подання та оприлюднення відповідно до Закону

України «Про запобігання корупції» (далі — Закон) декларацій осіб, уповноваже-

них на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, розпочинає

свою роботу в два етапи:

1) перший етап — з 00 годин 00 хвилин 15 серпня 2016 року для таких типів

декларацій (повідомлень) та суб’єктів декларування:

щорічні декларації за 2015 рік службових осіб, які станом на 15 серпня

2016 року займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відпо-

відальне становище. Зазначені у цьому абзаці декларації подаються протягом

60 календарних днів з дати, визначеної у цьому абзаці;

декларації, передбачені абзацом першим частини другої статті 45 Закону (де-

кларації осіб, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

або місцевого самоврядування), службових осіб, які 15 серпня 2016 року чи пізніше

цієї дати припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або міс-

цевого самоврядування, та станом на день такого припинення займають згідно зі

статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище;

повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, пе-

редбачені частиною другою статті 52 Закону, службових осіб, які станом на 15 серп-

ня 2016 року чи пізніше цієї дати займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне

та особливо відповідальне становище;

2) другий етап — з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2017 року для всіх інших суб’єк-

тів декларування та декларацій (повідомлень), передбачених Законом.

 

2. Зазначені у пункті 1 цього рішення декларації (повідомлення) подаються

згідно із Законом шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті

Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням про-

грамних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 

3. Декларації суб’єктів декларування, не зазначені в підпункті 1 пункту 1 цього

рішення, подаються за формою та в порядку, встановленими Законом України

«Про засади запобігання і протидії корупції», до 01 січня 2017 року.

 

4. Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя спіль-

но з відділом правового забезпечення забезпечити подання цього рішення

на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови

Національного агентства з питань запобігання корупції Радецького Р.

 

 

Голова                                                                                                         Н. КОРЧАК

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

17.06.2016  № 2

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2016 р.
за № 987/29117

Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 12, частини першої статті 50 та частини першої статті 56 Закону України «Про запобігання корупції», з метою формування та нормативного закріплення переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, що додається.

2. Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції подати в установленому порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національного агентства з питань запобігання корупції Скопича О.Д.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

Н. Корчак


 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного агентства
з питань запобігання корупції
17.06.2016  № 2

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2016 р.
за № 987/29117

 

ПЕРЕЛІК
посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків

1. Посада Глави Адміністрації Президента України та його заступників.

2. Посади керівників та заступників керівників структурних підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів центрального апарату Національного банку України.

3. Посади керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів територіальних управлінь Державної судової адміністрації України.

4. Посади керівників державних підприємств, установ, організацій, інших суб’єктів господарювання державної форми власності та їх заступників, призначення яких здійснюється державними органами.

5. Посади державної служби, визначені структурою державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, у разі недоцільності утворення структурних підрозділів.

6. Посади в органах місцевого самоврядування:

перших заступників, заступників міських (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, районного значення) голів, заступників сільських, селищних голів;

заступників голів районних, районних в містах рад;

секретарів міських (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, районного значення), сільських, селищних рад;

керуючих справами виконавчих комітетів міських (міст - обласних центрів та міста Сімферополя, міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад;

голів постійних комісій з питань бюджету обласних, Київської та Севастопольської міських рад (у разі коли вони працюють у раді на постійній основі).

 

Голова

Н. Корчак

______________________________________________________________________________________

УВАГА !

Національним агенством з питань запобігання корупції затверджено Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб.

 

Дивитись: www.nazk.gov.ua

__________________________________________________________________________________________

                                                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                            Голова Перечинської районної

                                                                                                          державної адміністрації

 

В.І. Олефір

 

                                                                                                       12 січня 2017р. 

 

 

П Л А Н

заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2017 рік

 

            Відповідно до Законів України "Про запобігання корупції", "Про засади Державної антикорупційної політики в Україні" (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки", постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року  № 265 "Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки" (зі змінами), з метою забезпечення виконання Плану Закарпатської обласної державної адміністрації щодо запобігання корупції в органах державної влади та органів місцевого самоврядування на 2017 рік здійснити наступні заходи:

           

Забезпечити постійний контроль за станом виконання вимог Закону

України "Про засади  корупції", Закону України "Про державну службу" та інших нормативно-правових актів антикорупційного характеру у структурних підрозділах райдержадміністрації, виконкомах міської та сільських рад.

 

Структурні підрозділи

 райдержадміністрації,

виконкоми міської та

сільських рад

Термін: протягом 2017 року

           

            2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року №706 (із змінами) рекомендувати головам виконкомів міської та сільських рад визначити відповідальну особу, яка забезпечує контроль за здійсненням заходів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів.

 

Виконкоми міської та

сільських рад

Термін: до 15 лютого 2017 року

 

3. Відповідно  до  статті  45  Закону України   "Про запобігання корупції"

забезпечити  подання субєктами декларування декларацій про майно, доходи, витрати і зобов"язання фінансового характеру за 2016 рік. Забезпечити заповнення на офіційному веб-сайті Національного агенства з питань запобігання корупції декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за формою встановленою НАЗК.

 

Структурні підрозділи

 райдержадміністрації,

виконкоми міської та

сільських рад

Термін: до 1 квітня 2017 року

 

4. Відповідно до Законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про засади Державної антикорупційної політики в Україні" (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки" з метою запобігання і протидії скоєння корупційних правопорушень працівниками, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, висвітлювати на офіційній веб-сторінці районної державної адміністрації інформацію щодо змін в антикорупційному законодавстві.

 

Відповідальна особа з питань запобігання

 і виявлення корупції та взаємодії

з правоохоронними органами

райдержадміністрації

Термін: протягом 2017 року

 

5. Відповідно до Законів України "Про запобігання корупції", "Про засади Державної антикорупційної політики в Україні" (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки" забезпечити  взаємодію із спеціально уповноваженими суб’єктами, які в межах своєї компетенції безпосередньо здійснюють заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень.

 

Відповідальна особа з питань запобігання

 і виявлення корупції та взаємодії

з правоохоронними органами

райдержадміністрації

Термін: протягом 2017 року

 

            6. Розглядати на нарадах за участю керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, голів виконкомів місцевих рад,  питання щодо дотримання законодавства про боротьбу з корупцією та про державну службу, здійснення заходів щодо запобігання проявам корупції та реагування на них.

 

Відповідальна особа з питань запобігання

 і виявлення корупції та взаємодії

з правоохоронними органами

райдержадміністрації

Термін: протягом 2017 року

 

            7. Забезпечити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників з питань, пов’язаних із запобіганням корупції.

 

Структурні підрозділи

 райдержадміністрації,

виконкоми міської та

сільських рад

Термін: протягом 2017 року

 

8. З метою забезпечення відкритості та прозорості у роботі органів

державної влади висвітлювати на офіційній веб-сторінці районної державної адміністрації інформацію  про діяльність органів влади, про прийняті районною державною адміністрацією рішення та розпорядження, готувати з даних питань публікації у районній газеті "Народне слово".

 

Структурні підрозділи

райдержадміністрації

Термін: постійно

 

 

Відповідальна особа з питань запобігання

і виявлення корупції та взаємодії

з правоохоронними органами

райдержадміністрації                                                                     В.Ф. Ходанич 

____________________________________________________________________________________________

РОЗ’ЯСНЕННЯ

 

щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю

___________________________________________________________________________________________

30.03.2015

У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Перечинської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

30.03.2015                   Перечин                 №103

 

Про проведення перевірки, передбаченої Законом України

"Про очищення влади"

  

Відповідно до статей  2, 6 і 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про очищення влади", Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р "Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади", розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації 17.03.2015 №87 "Про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади":

 

1.Провести в  Перечинській    районній державній адміністрації  перевірку, передбачену Законом України "Про очищення влади":

а) першого заступника голови районної державної адміністрації, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної адміністрації, завідувачів секторів та начальників відділів апарату районної державної адміністрації, визначивши днем початку перевірки 14 квітня 2015 року.

б) керівників самостійних структурних підрозділів районної державної адміністрації, визначивши днем початку перевірки  5 травня 2015 року.

в) спеціалістів апарату та самостійних структурних підрозділів районної державної адміністрації, визначивши днем початку перевірки 26 травня 2015 року.

2. Визначити відділ організаційної і кадрової роботи апарату райдержадміністрації відповідальним за організацію проведення перевірки керівництва райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, працівників апарату райдержадміністрації.

3. Відділу організаційної і кадрової роботи апарату райдержадміністрації:

3.1. Ознайомити з цим розпорядженням  керівників, заступників керівників, спеціалістів апарату райдержадміністрації, у тому числі працівників, які відсутні  на робочому місці (знаходяться у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках  без збереження заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках для догляду за дитиною, у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відсторонені від посади), та керівників і заступників  керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

3.2. Витребувати від державних службовців подання у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки в органі власноруч написаних заяв про те, що до нього (неї) не застосовуються (застосовуються) заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", згоду на проведення перевірки, декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік та копію паспорта громадянина України для надсилання в органи, які здійснюють перевірку.

3.3. Попередити державних службовців, стосовно яких здійснюється перевірка, що неподання ними заяви або повідомлення про застосування до них заборони, визначеною частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", є підставою для звільнення із займаної посади.

3.4. Протягом трьох днів після одержання відповідних документів подавати сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації матеріали для оприлюднення на офіційному веб-сайті  райдержадміністрації  інформації про початок проведення перевірки, копії заяв і декларацій (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) та результатів проведення цієї перевірки.

4. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації,  управлінню економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, фінансовому управлінню райдержадміністрації, відділу  агропромислового розвитку райдержадміністрації, відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, відділу культури райдержадміністрації та Перечинському районному центру соціальних служб для сім′ї, дітей та молоді забезпечити проведення відповідних перевірок, передбачених Законом України  "Про очищення влади" , у строки, визначені планом, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року   №1025-р.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Т.в.о. голови державної адміністрації                                                                                      І. Бібен

           

   

Додаток 1
до Порядку

___________________________________________________________

(найменування органу або суду, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника органу або голови

 

___________________________________________________________________________________суду відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України “Про очищення влади”/Вища

 

___________________________________________________________________________________кваліфікаційна комісія суддів України - для особи, яка виявила бажання стати суддею)

 

_______________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

 

 

ЗАЯВА*
про проведення перевірки, передбаченої Законом
України “Про очищення влади”

Я, ______________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

 

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

 

Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати  і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік.

 

 

____ ____________ 20__ р.                                                           ____________________

                  (підпис)

_________

* Заява пишеться особою власноручно.

_____________________________________________________________________________________________

 

 

У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Перечинської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

30.06.2015                                            Перечин                                      № 197

 

  

Про план заходів з виконання в районі програми щодо реалізації

засад Державної антикорупційної політики (Антикорупційної

стратегії) на 2015 — 2017 роки

 

 Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про засади Державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014 − 2017 роки”, з метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України                              від 29 квітня 2015 року № 265 „Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 − 2017 роки”, на виконання розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації 03.06.2015 №175 „Про план заходів з виконання в області програми щодо реалізації засад Державної антикорупційної політики (Антикорупційної стратегії) на 2015 − 2017 роки”:

 

1. Затвердити план заходів з виконання в районі програми щодо реалізації засад Державної антикорупційної політики (Антикорупційної стратегії) на 2015 − 2017 роки, що додається.

2. Визначити першого заступника голови райдержадміністрації      Поприка В.І. відповідальним за координацію здійснення передбачених планом заходів.

3. Рекомендувати сільським, міському головам розробити відповідні плани заходів та забезпечити їх виконання.

4. Структурним підрозділам райдержадміністрації, пропонувати сільським, міському головам про хід виконання плану заходів інформувати   райдержадміністрацію щорічно до 25 червня та 25 грудня.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Т.в.о. голови державної адміністрації                                                                    І.Бібен

 

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

30.06.2015  № 197

 

ПЛАН

заходів з виконання в районні програми щодо реалізації засад Державної антикорупційної
політики (Антикорупційної стратегії) на 2015
 − 2017 роки

 

I. Формування та реалізація державної антикорупційної політики

 

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

 
 

1. Створення інституціональ-ного механізму формування та моніторингу реалізації державної політики  

Участь, у межах повно-важень, у реалізації засад державної антикорупційної політики в районі (Антико-рупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки

 

2015 – 2017 роки

Структурні підрозділи райдерж-адміністрації, сільські, міський голови (за згодою)

Розроблено план заходів з виконання в районі програми щодо реалізації засад Державної антикорупційної
політики (Антикорупційної стратегії) на 2015
 − 2017 роки

 

 

 

Забезпечення укладення договорів про забезпечення доступу Агентства до інформаційних баз даних державних органів влади, органів місцевого самоврядування

Листопад

2015 року

Відділ організаційної та кадрової роботи апарату райдержадміністрації, сільські, міський голови (за згодою)

Укладання угод

 

 

Інвентаризація існуючих баз даних районних державних органів влади, органів місцевого самоврядування  забезпечення, за наявності, технічної можливості, прямого доступу до них

До 1 січня 2016 року

Відділ організаційної та кадрової роботи апарату райдержадміністрації, сільські, міський голови (за згодою)

Забезпечення доступу до інформаційних баз даних

 

 

Забезпечення ефективної реалізації Закону України „Про запобігання корупції”

Протягом

2016 року

Уповноважена особа з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції в районній державній адміністрації, сільські, міський голови            (за згодою)

Підготовка інформації щодо виконання Закону України „Про запобігання корупції”

 

2. Створення інструментів отримання достовірної інфор-мації щодо кількісних та якісних показників корупції

Забезпечення взаємодії із спеціально уповно-важеними суб’єктами, які в межах своєї компетенції безпосередньо здійснюють заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень

2015 – 2017 роки

Уповноважена особа з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції в районній державній адміністрації, сільські, міський голови             (за згодою)

Інформування відділу взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи облдержадміністрації

 

3. Підготовка нової антикоруп- ційної стратегії

Сприяння у проведенні дослідження кількісних та якісних показників корупції в районі, стану виконання Закону України „Про засади Державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014 − 2017 роки”

Червень 2017 року

Уповноважена особа з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції в районній державній адміністрації, сільські, міський голови             (за згодою)

Підготовка інформації

 

4. Встановлення нових форм співпраці з громадськістю у формуванні та моніторингу реалізації державної антико-рупційної політики

Затвердження спільного з громадськістю меморандуму щодо принципів партнерства у сфері антикорупційної політики та забезпечення його виконання

Жовтень − грудень

2015 року

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації, сільські, міський голови (за згодою)

Меморандум про партнерство                           у формуванні та реалізації антикорупційної політики узгоджений з громадськістю та громадською радою при райдержадміністрації

 

 

II. Запобігання корупції 

 

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

 
 

1. Створення ефективної системи виявлення, запобі-гання та врегулювання конфлікту інтересів

Забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах

2016 − 2017 роки

Структурні підрозділи райдерж-адміністрації, сільські, міський голови (за згодою)

Підготовка статистичних даних щодо виявлених фактів конфлікту інтересів, притягнення до відповідальності, відшкодування шкоди, заподіяної в умовах конфлікту інтересів

 

 

Проведення інформаційної кампанії з метою ознайомлення з новим законодавством про конфлікт інтересів для районних депутатів та депутатів органів місцевого самоврядування

2016 − 2017 роки

Юридичний сектор, сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації, сільські, селищний голови (за згодою)

Проведення заходів щодо роз’яснення нового законодавства

 

2. Реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

Забезпечення вимог законів України „Про державну службу”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”

2015  2017 роки

Структурні підрозділи райдерж-адміністрації, сільські, міський голови (за згодою)

Прийняття законів

 

3. Створення ефективної системи виявлення, запобі-гання та врегулювання конфлікту інтересів

Роз’яснення інституту конфлікту інтересів та пов’язаних з ним наслідків для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб

2015 − 2017 роки

Юридичний сектор, сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації, сільські, міський голови (за згодою)

Проведення інформаційних кампаній, підготовка статистичних даних про кількість та категорії осіб, що охоплені кампаніями

 

4. Запровадження механізмів дотримання етичних стан-дартів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Надання пропозицій до проекту загальних правил поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Грудень 2015 року

Відділ організаційної та кадрової роботи апарату райдержадміністрації, сільські, міський голови (за згодою)

Затвердження правил поведінки

 

5. Проведення перевірок на доброчесність осіб, уповно-важених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Проведення громадського обговорення проекту закону

Вересень

2015 року

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації, сільські, міський голови (за згодою)

Обговорення проекту закону

 

6. Впровадження системного підходу до запобігання корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування на основі результатів аналізу корупційних ризиків

Запровадження виконання антикорупційних заходів в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування відповідно до Закону України „Про запобігання корупції”

2015 − 2017 роки

Структурні підрозділи райдерж-адміністрації, сільські, міський голови (за згодою)

Затвердження плану заходів

 

7. Усунення передумов вчинення корупційних правопорушень під час здійснення адміністративних процедур

Здійснення практичних заходів щодо усунення корупційних чинників у адміністративних процедурах, зокрема забезпечення:

 

 

 

 

 

а) розвитку інтегрованих прозорих офісів-центрів надання адміністративних послуг

2015 − 2016 роки

Центр надання адміністратив-них послуг при Перечинській райдержадміністрації

Функціонування офісів-центрів надання адміністративних послуг

 

 

Забезпечення вимог Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про здійснення державних закупівель” (щодо удосконалення системи державних закупівель та електронних закупівель)” після його прийняття

2016 − 2017 роки

Структурні підрозділи райдерж-адміністрації, сільські, міський голови (за згодою)

Забезпечення виконання Закону

 

 

Забезпечення запровадження процедури електронних державних закупівель в районі

Січень 2016 року

 Структурні підрозділи райдерж-адміністрації, сільські, міський голови (за згодою)

Проведення електронних державних закупівель

 

8. Усунення корупційних чинників у процедурах державних закупівель

Забезпечення вимог Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про здійснення державних закупівель

Січень 2016 року

 Структурні підрозділи райдерж-адміністрації, сільські, міський голови (за згодою)

Створення робочої групи та підготовки звіту до обласної державної адміністрації

 

 

 

 

III. Запобігання корупції в органах влади та місцевого самоврядування

 

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

1. Зміна суспільних уявлень про корупцію

1) Проведення у 2015, 2016 і 2017 роках опитування населення з метою виявлення динаміки у сприйнятті корупції

Щороку в березні

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадські-стю, та у справах преси та інформації  апарату райдержад-міністрації, сільські, міський голови (за згодою)

Підготовка аналітичних звітів

 

2) Прийняття у співпраці з інститутами громадянського суспільства плану заходів щодо комплексного розв’язання проблеми толерантного ставлення населення до корупції, орієнтованого на різні соціальні та вікові групи

Липень − грудень

2015 року

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадські-стю, та у справах преси та інформації  апарату райдержад-міністрації, сільські, міський голови (за згодою)

Прийняття плану заходів

 

3) Забезпечення:

а) регулярного проведення інформаційних кампаній, спрямованих на формування у населення не сприйняття корупції як способу розв’язання проблеми

Відповідно до затверджено-го плану роботи

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації спільно з редакція газети „Народне слово”                (за згодою) сільські, міський голови (за згодою)

Проведення заходів у рамках кампаній

 

б) проведення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня правової свідомості населення, зокрема в частині обізнаності громадян щодо своїх прав і свобод, механізму їх реалізації та правових способів захисту

Відповідно до затверджено-го плану роботи

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадські-стю, та у справах преси та інформації  апарату райдержад-міністрації, сільські, міський голови (за згодою)

Проведення комплексних заходів із підвищення рівня правової свідомості населення

 

в) роз’яснення найбільш важливих антикорупційних заходів, що здійснюються в державі, положень законодавства про запобігання та протидію корупції, зокрема в частині визначення видів та форм корупційної поведінки, щодо моделей правильної поведінки в ситуаціях з можливими корупційними ризиками

Відповідно до затвердженого плану роботи

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації спільно з редакція газети „Народне слово”                (за згодою) сільські, міський голови (за згодою)

Проведення публічних заходів для населення у доступній формі про антикорупційне законо-давство

 

г) проведення заходів, спрямованих на заохочення повідомлення спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти вчинення корупційних правопорушень

Щороку

Уповноважена особа з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції в районній державній адміністрації, сільські, міський голови              (за згодою)

Підготовка інформаційних матеріалів, проведення заходів

 

д) залучення фахівців під час проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників для роз’яснення нового антикорупційного законодавства

2015 − 2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські, міський голови (за згодою)

Ознайомлення з антикорупційним законодавством

 

е) ознайомлення в межах компетенції учнів у загальноосвітніх навчальних закладах з новим антикорупційним законодавством

З вересня

2016 року

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські, міський голови (за згодою)

Ознайомлення з антикорупційним законо-давством