а Untitled Page

Нормативно-правові документи

Закон України Про адміністративні послуги

Закон України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

Закон України Про перелік документів дозвільного характеру

Розпорядження КМУ Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади

Положення про Центр надання адміністративних послуг

Прогама функціонування та розвитку ЦНАП на 2017-2019 роки

Регламент Центру наданяя адміністративних послуг

Розпорядження про графік та час прийому суб’єктів звернення

Розпорядження про затвердження Переліку адміністративних послуг

 

Розпорядження про створення Центру

 

ПОРЯДОК 

подання декларації про відходи

1. Цей Порядок встановлює механізм подання декларації про відходи.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Господарському кодексі України, Законі України “Про відходи” та інших актах законодавства України.

3. Суб’єкти господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів становить від 50 до 1000 умовних одиниць, щороку подають декларацію про відходи (далі - декларація) за формою згідно з додатком до постанови від 18 лютого 2016 р. № 118.

Декларація подається один раз на рік одночасно в паперовій та електронній формі до центру надання адміністративних послуг, який передає її відповідно до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - дозвільний орган), або через електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами,порядок функціонування якої визначається Мінприроди, до 20 лютого року, що настає за звітним.

Якщо суб’єкт господарювання має у своєму складі філії або інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, які провадять свою діяльність у різних регіонах (у межах певної адміністративно-територіальної одиниці) України, такий суб’єкт господарювання подає декларацію за місцем провадження діяльності філією або іншим відокремленим підрозділом.

4. Дозвільний орган протягом п’яти робочих днів з дня отримання декларації розглядає та здійснює її реєстрацію або оформляє письмове повідомлення із вичерпним переліком зауважень щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей, яке передає до центру надання адміністративних послуг, для передачі суб’єкту господарювання.

Підставами для оформлення письмового повідомлення щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей є виявлення в наданій декларації неповних та/або недостовірних відомостей.

Суб’єкт господарювання, що подав декларацію, в п’ятиденний строк з дня отримання повідомлення подає виправлену декларацію або уточнену інформацію з питань, зазначених у повідомленні дозвільного органу, до центру надання адміністративних послуг для її передачі до дозвільного органу.

5. Інформаційне забезпечення щодо стану реєстрації декларацій здійснює дозвільний орган шляхом забезпечення функціонування загальнодоступних інформаційних ресурсів, на яких щотижнево актуалізується перелік суб’єктів господарювання, декларації яких зареєстровано.

6. Дозвільний орган щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним, надсилає Мінприроди інформацію про зареєстровані декларації разом з електронними версіями зареєстрованих декларацій.

Порядок та форма надання інформації затверджується Мінприроди.

 

7. Відповідальність за достовірність заповнення декларації покладається на суб’єкта господарювання.

 

____________________________________________________________________________________________ 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

30.03.2016110

 

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ 
про
Центр надання адміністративних послуг при Перечинській районній державній адміністрації

 

1. Центр надання адміністративних послуг при Перечинській районній державній адміністрації (далі - центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг  суб’єктам звернення.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру як  структурного підрозділу районної  державної адміністрації  приймається головою  Перечинської  районної державної адміністрації.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, що регулюють відносини у сфері надання адміністративних послуг, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, положенням про центр.

 4. Основними завданнями центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається головою Перечинської районної державної адміністрації .

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається головою Перечинської районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. У центрі за рішенням голови Перечинської районної державної адміністрації може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень Перечинської райдержадміністрації .

7. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора - посадової особи Перечинської районної державної адміністрації.

9. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою  Перечинської районної державної  адміністрації.

Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається головою Перечинської районної державної адміністрації .

10. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

11. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

7) складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання стягнень.

12. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимогЗакону України “Про захист персональних даних”;

3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

13Керівник центру призначається на посаду та звільняється з посади головою Перечинської районної державної адміністрації.

14. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції голові Перечинської районної державної адміністрації  щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

15. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами,  органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

16. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень, за рішенням голови Перечинської районної державної адміністрації у межах Перечинського району можуть утворюватися територіальні підрозділи центру, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається головою Перечинської районної державної адміністрації.

17. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг, і становить п’ять днів на тиждень та семи годин на день, без перерви на обід  та не менше одного дня на тиждень  до 20-ї години, а саме:

понеділок, середа,четвер, п’ятниця: 800-1500,

вівторок: 800-2000

субота ,неділя вихідні

За рішенням голови Перечинської районної державної адміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

Графік роботи центру надання адміністративних послуг при Перечинській      РДА:

понеділок, середа,четвер, п’ятниця: 800-1700,

вівторок: 800-2000

субота ,неділя вихідні

18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевого   бюджетів.

19.Керівник центру надання адміністративних послуг видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно- правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації  у Головному територіальному управлінні юстиції у Закарпатській області.

 

Керівник апарату державної адміністрації                                       Н.Девіцька

________________________________________________________________________________________

  

 

    

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови  Перечинської районної державної адміністрації

04.07.2017 195

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в головному територіальному

 управлінню юстиції

у Закарпатській області

07 липня 2017 року

за №25/1233

 

 

РЕГЛАМЕНТ
центру надання адміністративних послуг

при Перечинській районній державній адміністрації 

 

I. Загальна частина

 

          1.1 Регламент центру надання адміністративних послуг при Перечинській районній державній адміністрації (далі - регламент) визначає порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг при Перечинській районній державній адміністрації (далі - центр), порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг. 

          1.2. У цьому регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України ,,Про адміністративні послуги”. 

          1.3. Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

            верховенства права, у тому числі законності та юридичної   визначеності;

            стабільності;

            рівності перед законом;

            відкритості та прозорості;

            оперативності та своєчасності;

            доступності інформації про надання адміністративних послуг;

            захищеності персональних даних;

            раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг; 

неупередженості та справедливості;

            доступності та зручності для суб’єктів звернення. 

          1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією  та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр та регламентом центру.

 

 II. Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр 

          2.1. Центр розміщується в центрі міста Перечин за адресою площа Народна, 16 на першому поверсі будівлі Перечинської районної державної адміністрації, в зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою.

          На вході до приміщення (будівлі) розміщується вивіска з найменуванням центру та табличка з інформацією про його місцезнаходження, графік роботи  тощо.

          Графік роботи центру затверджується розпорядженням голови Перечинській районної державної адміністрації, з урахуванням вимог Закону України ,,Про адміністративні послуги”.

          Вхід до центру облаштовується пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями та у разі потреби зручними сходами з поручнями.

          У приміщенні центру облаштовується туалетна кімната з урахуванням  потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.

          На прилеглій до центру території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення. На прилеглих вулицях розміщується вказівники, на яких зазначається місце розташування центру.

          2.2. Приміщення центру поділяється на відкриту та закриту частини.

          У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини центру.

          Відкрита частина включає:

        сектор прийому;

        сектор інформування;

        сектор очікування;

        сектор обслуговування.

          Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.

          Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій та здійснення попереднього запису суб`єктів звернення на прийом до адміністраторів за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв`язку), а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

          Вхід до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється.

          Закрита частина розміщується на інших поверхах, ніж відкрита частина. 

          2.3. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи центру. 

           2.4. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

          У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, а також - інформаційний термінал в зручному для перегляді місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

          Сектор інформування облаштовується столами, стільцями, телефоном, факсимільним апаратом та забезпечуються канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

            Для висловлення суб`єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг сектор інформування облаштовується відповідною скринькою та книгою відгуків і пропозицій, яка розміщується на видному та у доступному місці. 

          2.5. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні, площа якого визначається залежно від кількості осіб, які звертаються до центру протягом дня, та облаштовується столами для оформлення документів та в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

          У секторі очікування облаштовується не менш як 10 місць для суб`єктів звернень в центр.

          Сектор очікування, у разі потреби обладнується автоматизованою системою керування чергою, системою звукового інформування осіб похилого віку та тих, що мають вади зору.

          Для оплати адміністративного збору в секторі очікування можуть розміщуватися банкомати, платіжні термінали. 

          2.6. Сектор обслуговування утворюється за принципом відкритості розміщення робочих місць. Для швидкого обслуговування суб`єктів звернень робочі місця адміністраторів можуть розприділятися за принципом прийому і видачі документів. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення повинно мати інформаційну табличку із зазначеним номером такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора центру. 

          2.7. Площа секторів очікування та обслуговування повинна бути достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів центру.

            Загальна площа секторів очікування та обслуговування повинна становити не менш як  50 кв. метрів. 

          2.8. На інформаційних стендах та інформаційному терміналі розміщується інформація, зокрема, про:

                        найменування центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

                        графік роботи центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

            перелік    адміністративних    послуг,   які  надаються  через  центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

            строки надання адміністративних послуг;

            бланки  заяв  та   інших  документів,  необхідних  для  звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

            платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

            супутні послуги, які надаються в приміщенні центру;

            прізвище,  ім’я,  по   батькові   керівника   центру,  контактні  телефони, адресу електронної пошти;

            користування інформаційним терміналом(у разі наявності);

користування автоматизованою системою керування чергою (у разі наявності);

            положення про центр;

            регламент центру. 

            2.9. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр  розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці, у тому числі на інформаційному терміналі(у разі наявності). Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та/або сферами правовідносин (законодавства), та/або суб’єктами надання адміністративних послуг. 

          2.10. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення. 

          2.11. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля. У разі можливості на інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

          2.12. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у роботі центру можуть брати участь представники суб`єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій.

 

ІІІ.  Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг 

          3.1. Перечинська районна державна адміністрація, а також  керівник центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності). 

          3.2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує Перечинську районну державну адміністрацію в особі голови, а також керівника центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством. 

IV. Робота інформаційного підрозділу центру

 

         4.1. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційним терміналом та автоматизованою системою керування чергою     (у разі наявності), консультування із загальних питань організації роботи центру та порядку прийому суб’єктів звернення у центрі може утворюватися підрозділ.

          Інформаційний підрозділ центру також:

          інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції центру;

          консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

          надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.         

          4.2. Перечинська районна державна адміністрація створює та забезпечує роботу веб-сайту центру або окремого розділу на своєму веб-сайті, де розміщується інформація, зазначена в пункті 2.8 цього регламенту, а також відомості про місце розташування центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація. 

          4.3. Інформація, яка розміщена в приміщенні центру (в тому числі на інформаційному терміналі) та на веб-сайті, повинна бути актуальна і вичерпна.

          Інформація на веб-сайті центру має бути зручною для пошуку та копіювання.

         

          4.4. Суб’єктам звернення, які звернулися до центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

 

V. Керування чергою в центрі 

            5.1. Для забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.         

          5.2. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором центру реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені). 

          5.3. У центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис здійснюється шляхом особистого звернення до центру та/або електронної реєстрації на веб-сайті центру. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником центру години.         

          5.4. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

 

VI. Прийняття заяви та інших документів у центрі 

          6.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в центрі.

          Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.

          6.2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України ,,Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”. 

          6.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центрі  особисто, через представника (законного представника), надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

         6.4. У разі коли вхідний пакет документів подається представником (законним представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження. 

          6.5. Адміністратор центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні. 

          6.6. Адміністратор центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках. 

          6.7. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в центрі електронного документообігу - в електронній формі. 

          6.8. Адміністратор центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі. 

          6.9. Адміністратор центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів. 

          6.10. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку або поштовим відправленням. 

          6.11. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування. 

          6.12. Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг. 

VII. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

 

          7.1. Після вчинення дій, передбачених пунктами 6.1-6.12 цього регламенту, адміністратор центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб`єкта надання адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи. 

          7.2. Передача справ у паперовій формі від центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється в порядку визначеному Перечинською районною державною адміністрацією, але не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом отримання справ представником суб’єкта надання адміністративної послуги або їх доставки працівником центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

          7.3. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи. 

          7.4. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністратом центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника центру. 

          7.5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

          своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

          надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про хід розгляду справи.

            У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор центру невідкладно інформує про це керівника центру.

  

VIII. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

 

          8.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до центру, про що зазначається в листі про проходження справи. 

          8.2. Адміністратор центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі. 

          8.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

          Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зазначається в описі вхідного пакета документів або в іншому документі, визначеному органом, що утворив центр, і зберігається в матеріалах справи. 

          8.4.  У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в центрі, а потім передається для архівного зберігання. 

          8.5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення. 

          8.6. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник центру. 

          8.7. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, та інші документи, визначені органом, що утворив центр, зберігається у центрі.

            Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.             

 

Керівник центру надання

адміністративних послуг                                                           І.І. Мацо 

 ______________________________________________________________________________________________

ВЗІРЕЦЬ

      ____________________________         

                                            (керівнику дозвільного органу)             

                             _____________________________          

 

ЗАЯВА

 

     Відповідно до  статті 7 Закону України "Про дозвільну систему

у сфері господарської діяльності" прошу видати ______________________________________

_______________________________________________________________________________

(назва документа дозвільного характеру)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(об`єкт, на який видається документ)

________________________________________________________________________________

(місцезнаходження (адреса)) об`єкта,   на який видається документ)

________________________________________________________________________________

(вид діяльності згідно з КВЕД)

________________________________________________________________________________

  (у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/ім`я, по батькові та прізвище)

_____________________________________________________________________

фізичної особи - підприємця)

________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,

________________________________________________________________________________

       ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця, платника податків та інших обов`язкових платежів)

 

________________________________________________________________________________

    (ім`я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/фізичної особи - підприємця/уповноваженої особи)

 

________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання

фізичної особи - підприємця)

____________________                                                                                        ________________

             (телефон)                                                                                                                                  ( телефакс)

 "___" ____________ 2016р.                               _________________________________________

                                                                    (підпис керівника юридичної особи/фізичної особи - підприємця,  

                                                                               уповноваженої особи)

     

Документи, що додаються до заяви: _________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Заповнюється адміністратором:

------------------------------------------------------------------

 

 "___" ____________ 2016р.                                               Реєстраційний номер ______________

     (дата надходження заяви)                                 

       ______________________________                                                     ___________________________________             

            (підпис)                                                                                 (ініціали та прізвище адміністратора)                                               

------------------------------------------------------------------        

 

Спосіб одержання дозволу:

 

 

 

особисто

 

поштою

 

електронною поштою

 

через єдиний портал адміністративних послуг

 

 

 

ВЗІРЕЦЬ

ДЕКЛАРАЦІЯ № _______
відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

1. Повне найменування суб`єкта господарювання __________________________________
________________________________________________________________________________

2. Керівник суб`єкта господарювання ____________________________________________
                                                                                                                            (прізвище,
________________________________________________________________________________
                                                                              
ім`я та по батькові)

3. Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податку чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) ________________________
________________________________________________________________________________

4. Телефон __________________ телекс ________________ телефакс __________________

5. Адреса електронної пошти ___________________________________________________

6. Адреса суб`єкта господарювання ______________________________________________
                                                                                                                      (індекс, область,
________________________________________________________________________________
                                                           
місто, район, вулиця, номер будинку)

7. Перелік об`єктів нерухомості та їх місцезнаходження _____________________________
________________________________________________________________________________
                                        (назва, індекс, область, місто, район, вулиця, номер будинку)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

8. Характеристика об`єкта нерухомості (окремо кожного):

ступінь ризику __________________________________________________________________
                                                  (відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
________________________________________________________________________________
                       провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення
________________________________________________________________________________
             планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки,
________________________________________________________________________________
                    затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 306)

конструктивні елементи будівлі ____________________________________________________
                                                                                                  (матеріали, з яких виконані стіни,
________________________________________________________________________________
                                                               перегородки, перекриття тощо)

ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об`єктів будівництва") _____________________________________________________
________________________________________________________________________________

загальна площа _____________ площа забудови ___________ площа території ____________

кількість поверхів ______________ наявність підвальних приміщень _____________________

наявність горищ _________________________________________________________________

система електроосвітлення ______________________ система опалення __________________

розрахункова кількість робочих місць/відвідувачів ____________________________________

добровільна пожежна дружина (згідно з НАПБ А.01.001-2004) __________________________
________________________________________________________________________________
                              (
дата та номер наказу, яким утворено добровільну пожежну дружину,
________________________________________________________________________________
                                                                            
у разі її утворення)

пожежно-технічна комісія (згідно з НАПБ А.01.001-2004) ______________________________
________________________________________________________________________________
                                    (
дата та номер наказу, яким утворено пожежно-технічну комісію,
________________________________________________________________________________
                                                                           
у разі її утворення)

страхування членів добровільної пожежної дружини __________________________________
                                                                                                                                      (найменування
________________________________________________________________________________
                                      
страхової компанії, дата, номер та строк дії страхового договору)

висота складування продукції ______________________________________________________

категорія виробництва (згідно з НАПБ Б 03.002-2007) _________________________________

проведення навчань з питань пожежної безпеки (згідно з НАПБ А.01.001-2004)
________________________________________________________________________________

наявність пожежного посту ________________________________________________________

9. Наявність на території об`єкта нерухомості проїздів _____________ під`їздів _________

10. Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм
________________________________________________________________________________
                                                               (коридори, сходові клітки, двері тощо)

11. Установки пожежної автоматики _____________________________________________
                                                                                                      (ким та коли підписаний акт приймання)

 

 

 

12. Сигнал про спрацювання установки, виведений на пульт спостереження___________
________________________________________________________________________________
                                                (
найменування організації, що здійснює спостереження,
________________________________________________________________________________
                                                             
дата та номер ліцензії на спостереження)

13. Висота складування продукції у складському приміщенні більш як 5,5 метра*
________________________________________________________________________________

14. Замір опору ізоляції електричних мереж та електроустановок _____________________
________________________________________________________________________________
                 (
дата та номер протоколу проведення заміру, найменування організації, що проводила замір)

15. Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об`єкта будівництва")* ____________________________________________
________________________________________________________________________________

16. Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства ___________________
________________________________________________________________________________

17. Вогнезахист ______________________________________________________________
                                                                  (дата та номер протоколу проведення робіт, найменування
________________________________________________________________________________
                                                               
організації, у разі їх проведення)

18. Первинні засоби пожежогасіння _____________________________________________
                                                                                                               (дата та номер документа,
________________________________________________________________________________
                                                                        
найменування організації)

19. Наявність внутрішнього протипожежного водогону* ____________________________
________________________________________________________________________________

20. Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання* _______________________
________________________________________________________________________________

21. Площа забудови/загальна площа/обсяг, тип резервуарів (для автомобільних заправних станцій)* _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

22. Обсяг, тип резервуарів (спосіб зберігання) (для нафтобаз, складів нафтопродуктів)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

23. Потужність електроустановок* ______________________________________________
________________________________________________________________________________

24. Наявність системи оповіщення про виникнення надзвичайних ситуацій*
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 

25. Наявність на виробництвах, на яких застосовуються небезпечні речовини, паспортів (формулярів) на обладнання та апаратуру, системи із забезпечення їх безперебійної (безаварійної) роботи* ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________

26. Забезпеченість засобами індивідуального захисту органів дихання від небезпечних речовин працівників суб`єкта господарювання* _______________________________________
________________________________________________________________________________

_________________________
(
найменування посади керівника
суб`єкта господарювання)

М.П.

________________
(
підпис)

__________________
(
ініціали та прізвище)

__________
*
Заповнюється суб`єктами господарювання, що в установленому законодавством порядку віднесені до суб`єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику.

 

 

 

ВЗІРЕЦЬ

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відходи

 

 

Найменування суб’єкта господарювання ___________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ ___________________________________________________

Код згідно з КОАТУУ ___________________________________________________

Юридична адреса суб’єкта господарювання _________________________________

Електронна пошта, телефон ______________________________________________

 

Показник загального утворення відходів*

 

Період утворення відходів

Показник загального утворення відходів (Пзув)

Обсяг утворення відходів I класу небезпеки, тонн

Обсяг утворення відходів II класу небезпеки, тонн

Обсяг утворення відходів III класу небезпеки, тонн

Обсяг утворення відходів IV класу небезпеки, тонн

За 20___ (звітний) рік (фактичний обсяг)

 

 

 

 

 

На 20___ (поточний) рік (прогнозний обсяг)

 

 

 

 

 

 

 

(х 5000)

(х 500)

(х 50)

(х 1)

 

 

 

 

__________
*
Розрахунок показника загального утворення відходів (Пзув) наведено у пункті 8 Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. № 1360 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 35, ст. 1307).

 

 

Утворення та напрями передачі відходів

 

Назва відходів за
ДК 005-96

Код відходів за
ДК 005-96

Інша назва відходів

Клас небезпеки

Накопичено
на початок звітного року, тонн

Обсяг утворення
у звітному році, тонн

Обсяг утворення у поточному році (прогноз), тонн

Передача відходів іншому власнику

Найменування, адреса, код згідно
з ЄДРПОУ
суб’єкта господарювання, якому
передаються відходи; додатково серія та номер ліцензії у разі передачі небезпечних відходів

Кількість переданих відходів у звітному році, тонн

Передано для здійснення операції з відходами (навести
код операції
D, R)*

Опис операції з відходами (заповнюється, якщо код у
графі 11
 не відображає повний зміст операції)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

_________
Усього

Х

Х

Х

 

 

 

Х

 

Х

Х

 

__________
*
Код операції визначається згідно з додатком 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 29, ст. 1217).

 

Достовірність відомостей в Декларації підтверджую.

 

 

 

 

 

 

(посада керівника)

 

(підпис)

 

(прізвище, ім’я та по батькові)

 

 

 

М.П. (у разі наявності)

 

 

___ __________20___ року

 

 

 

Адміністративна послуга

Сума плати

Реквізити

 

Експлуатаційний дозвіл операторам ринку, що  провадять діяльність пов’язану з виробництвом та/ або зберігання харчових продуктів тваринного походження

 

Розмір плати (адміністративний збір) становить 0,17 мінімальної заробітної плати

 

Р/р 31119028729001

Державний бюджет

Перечинський район 22012500

ГУДКСУ у Закарпатській області

МФО 812016

Код ЄДРПОУ 37916557

Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів.

Дозвіл безоплатний

Спеціальне використання природних рослинних ресурсів є платним . Рентна плата за спеціальне використання природніх прослинних ресурсів  зараховується в повному розмірі до відповідних місцевих бюджетів.

Спеціальний дозвіл на спеціальне використання природних лісових ресурсів- лісовий квиток

               Лісовий квиток видається безоплатно.

 За спеціальне використання лісових ресурсів, крім розміщення пасік, сплачується рентна плат, яка зараховується в повному розмірі до відповідних місцевих бюджетів.

Внесення змін до Державного земельного кадастру

179,14грн.

Р/р 33217879727196

Державний бюджет

Перечинський район 22012500

ГУДКСУ у Закарпатській області

МФО 812016

Код ЄДРПОУ 37916557

 

Витяг з Державного земельного кадастру

80грн.

Р/р 33217879727196

Державний бюджет

Перечинський район 22012500

ГУДКСУ у Закарпатській області

МФО 812016

Код ЄДРПОУ 37916557

Викопіювання з кадастрової карти(плану)

41,34грн.

Р/р 33217879727196

Державний бюджет

Перечинський район 22012500

ГУДКСУ у Закарпатській області

МФО 812016

Код ЄДРПОУ 37916557