Нормативно-правові документи

ПОРЯДОК 

подання декларації про відходи

1. Цей Порядок встановлює механізм подання декларації про відходи.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Господарському кодексі України, Законі України “Про відходи” та інших актах законодавства України.

3. Суб’єкти господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів становить від 50 до 1000 умовних одиниць, щороку подають декларацію про відходи (далі - декларація) за формою згідно з додатком до постанови від 18 лютого 2016 р. № 118.

Декларація подається один раз на рік одночасно в паперовій та електронній формі до центру надання адміністративних послуг, який передає її відповідно до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - дозвільний орган), або через електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами,порядок функціонування якої визначається Мінприроди, до 20 лютого року, що настає за звітним.

Якщо суб’єкт господарювання має у своєму складі філії або інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, які провадять свою діяльність у різних регіонах (у межах певної адміністративно-територіальної одиниці) України, такий суб’єкт господарювання подає декларацію за місцем провадження діяльності філією або іншим відокремленим підрозділом.

4. Дозвільний орган протягом п’яти робочих днів з дня отримання декларації розглядає та здійснює її реєстрацію або оформляє письмове повідомлення із вичерпним переліком зауважень щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей, яке передає до центру надання адміністративних послуг, для передачі суб’єкту господарювання.

Підставами для оформлення письмового повідомлення щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей є виявлення в наданій декларації неповних та/або недостовірних відомостей.

Суб’єкт господарювання, що подав декларацію, в п’ятиденний строк з дня отримання повідомлення подає виправлену декларацію або уточнену інформацію з питань, зазначених у повідомленні дозвільного органу, до центру надання адміністративних послуг для її передачі до дозвільного органу.

5. Інформаційне забезпечення щодо стану реєстрації декларацій здійснює дозвільний орган шляхом забезпечення функціонування загальнодоступних інформаційних ресурсів, на яких щотижнево актуалізується перелік суб’єктів господарювання, декларації яких зареєстровано.

6. Дозвільний орган щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним, надсилає Мінприроди інформацію про зареєстровані декларації разом з електронними версіями зареєстрованих декларацій.

Порядок та форма надання інформації затверджується Мінприроди.

 

7. Відповідальність за достовірність заповнення декларації покладається на суб’єкта господарювання.

 

____________________________________________________________________________________________ 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

30.03.2016110

 

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ 
про
Центр надання адміністративних послуг при Перечинській районній державній адміністрації

 

1. Центр надання адміністративних послуг при Перечинській районній державній адміністрації (далі - центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг  суб’єктам звернення.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру як  структурного підрозділу районної  державної адміністрації  приймається головою  Перечинської  районної державної адміністрації.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, що регулюють відносини у сфері надання адміністративних послуг, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, положенням про центр.

 4. Основними завданнями центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається головою Перечинської районної державної адміністрації .

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається головою Перечинської районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. У центрі за рішенням голови Перечинської районної державної адміністрації може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень Перечинської райдержадміністрації .

7. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора - посадової особи Перечинської районної державної адміністрації.

9. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою  Перечинської районної державної  адміністрації.

Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається головою Перечинської районної державної адміністрації .

10. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

11. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

7) складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання стягнень.

12. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимогЗакону України “Про захист персональних даних”;

3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

13Керівник центру призначається на посаду та звільняється з посади головою Перечинської районної державної адміністрації.

14. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції голові Перечинської районної державної адміністрації  щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

15. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами,  органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

16. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень, за рішенням голови Перечинської районної державної адміністрації у межах Перечинського району можуть утворюватися територіальні підрозділи центру, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається головою Перечинської районної державної адміністрації.

17. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг, і становить п’ять днів на тиждень та семи годин на день, без перерви на обід  та не менше одного дня на тиждень  до 20-ї години, а саме:

понеділок, середа,четвер, п’ятниця: 800-1500,

вівторок: 800-2000

субота ,неділя вихідні

За рішенням голови Перечинської районної державної адміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

Графік роботи центру надання адміністративних послуг при Перечинській      РДА:

понеділок, середа,четвер, п’ятниця: 800-1700,

вівторок: 800-2000

субота ,неділя вихідні

18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевого   бюджетів.

19.Керівник центру надання адміністративних послуг видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно- правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації  у Головному територіальному управлінні юстиції у Закарпатській області.

 

Керівник апарату державної адміністрації                                       Н.Девіцька

________________________________________________________________________________________

 

ВЗІРЕЦЬ

      ____________________________         

                                            (керівнику дозвільного органу)             

                             _____________________________          

 

ЗАЯВА

 

     Відповідно до  статті 7 Закону України "Про дозвільну систему

у сфері господарської діяльності" прошу видати ______________________________________

_______________________________________________________________________________

(назва документа дозвільного характеру)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(об`єкт, на який видається документ)

________________________________________________________________________________

(місцезнаходження (адреса)) об`єкта,   на який видається документ)

________________________________________________________________________________

(вид діяльності згідно з КВЕД)

________________________________________________________________________________

  (у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/ім`я, по батькові та прізвище)

_____________________________________________________________________

фізичної особи - підприємця)

________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,

________________________________________________________________________________

       ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця, платника податків та інших обов`язкових платежів)

 

________________________________________________________________________________

    (ім`я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/фізичної особи - підприємця/уповноваженої особи)

 

________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання

фізичної особи - підприємця)

____________________                                                                                        ________________

             (телефон)                                                                                                                                  ( телефакс)

 "___" ____________ 2016р.                               _________________________________________

                                                                    (підпис керівника юридичної особи/фізичної особи - підприємця,  

                                                                               уповноваженої особи)

     

Документи, що додаються до заяви: _________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Заповнюється адміністратором:

------------------------------------------------------------------

 

 "___" ____________ 2016р.                                               Реєстраційний номер ______________

     (дата надходження заяви)                                 

       ______________________________                                                     ___________________________________             

            (підпис)                                                                                 (ініціали та прізвище адміністратора)                                               

------------------------------------------------------------------        

 

Спосіб одержання дозволу:

 

 

 

особисто

 

поштою

 

електронною поштою

 

через єдиний портал адміністративних послуг

 

 

 

ВЗІРЕЦЬ

ДЕКЛАРАЦІЯ № _______
відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

1. Повне найменування суб`єкта господарювання __________________________________
________________________________________________________________________________

2. Керівник суб`єкта господарювання ____________________________________________
                                                                                                                            (прізвище,
________________________________________________________________________________
                                                                              
ім`я та по батькові)

3. Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податку чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) ________________________
________________________________________________________________________________

4. Телефон __________________ телекс ________________ телефакс __________________

5. Адреса електронної пошти ___________________________________________________

6. Адреса суб`єкта господарювання ______________________________________________
                                                                                                                      (індекс, область,
________________________________________________________________________________
                                                           
місто, район, вулиця, номер будинку)

7. Перелік об`єктів нерухомості та їх місцезнаходження _____________________________
________________________________________________________________________________
                                        (назва, індекс, область, місто, район, вулиця, номер будинку)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

8. Характеристика об`єкта нерухомості (окремо кожного):

ступінь ризику __________________________________________________________________
                                                  (відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
________________________________________________________________________________
                       провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення
________________________________________________________________________________
             планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки,
________________________________________________________________________________
                    затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 306)

конструктивні елементи будівлі ____________________________________________________
                                                                                                  (матеріали, з яких виконані стіни,
________________________________________________________________________________
                                                               перегородки, перекриття тощо)

ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об`єктів будівництва") _____________________________________________________
________________________________________________________________________________

загальна площа _____________ площа забудови ___________ площа території ____________

кількість поверхів ______________ наявність підвальних приміщень _____________________

наявність горищ _________________________________________________________________

система електроосвітлення ______________________ система опалення __________________

розрахункова кількість робочих місць/відвідувачів ____________________________________

добровільна пожежна дружина (згідно з НАПБ А.01.001-2004) __________________________
________________________________________________________________________________
                              (
дата та номер наказу, яким утворено добровільну пожежну дружину,
________________________________________________________________________________
                                                                            
у разі її утворення)

пожежно-технічна комісія (згідно з НАПБ А.01.001-2004) ______________________________
________________________________________________________________________________
                                    (
дата та номер наказу, яким утворено пожежно-технічну комісію,
________________________________________________________________________________
                                                                           
у разі її утворення)

страхування членів добровільної пожежної дружини __________________________________
                                                                                                                                      (найменування
________________________________________________________________________________
                                      
страхової компанії, дата, номер та строк дії страхового договору)

висота складування продукції ______________________________________________________

категорія виробництва (згідно з НАПБ Б 03.002-2007) _________________________________

проведення навчань з питань пожежної безпеки (згідно з НАПБ А.01.001-2004)
________________________________________________________________________________

наявність пожежного посту ________________________________________________________

9. Наявність на території об`єкта нерухомості проїздів _____________ під`їздів _________

10. Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм
________________________________________________________________________________
                                                               (коридори, сходові клітки, двері тощо)

11. Установки пожежної автоматики _____________________________________________
                                                                                                      (ким та коли підписаний акт приймання)

 

 

 

12. Сигнал про спрацювання установки, виведений на пульт спостереження___________
________________________________________________________________________________
                                                (
найменування організації, що здійснює спостереження,
________________________________________________________________________________
                                                             
дата та номер ліцензії на спостереження)

13. Висота складування продукції у складському приміщенні більш як 5,5 метра*
________________________________________________________________________________

14. Замір опору ізоляції електричних мереж та електроустановок _____________________
________________________________________________________________________________
                 (
дата та номер протоколу проведення заміру, найменування організації, що проводила замір)

15. Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об`єкта будівництва")* ____________________________________________
________________________________________________________________________________

16. Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства ___________________
________________________________________________________________________________

17. Вогнезахист ______________________________________________________________
                                                                  (дата та номер протоколу проведення робіт, найменування
________________________________________________________________________________
                                                               
організації, у разі їх проведення)

18. Первинні засоби пожежогасіння _____________________________________________
                                                                                                               (дата та номер документа,
________________________________________________________________________________
                                                                        
найменування організації)

19. Наявність внутрішнього протипожежного водогону* ____________________________
________________________________________________________________________________

20. Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання* _______________________
________________________________________________________________________________

21. Площа забудови/загальна площа/обсяг, тип резервуарів (для автомобільних заправних станцій)* _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

22. Обсяг, тип резервуарів (спосіб зберігання) (для нафтобаз, складів нафтопродуктів)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

23. Потужність електроустановок* ______________________________________________
________________________________________________________________________________

24. Наявність системи оповіщення про виникнення надзвичайних ситуацій*
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 

25. Наявність на виробництвах, на яких застосовуються небезпечні речовини, паспортів (формулярів) на обладнання та апаратуру, системи із забезпечення їх безперебійної (безаварійної) роботи* ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________

26. Забезпеченість засобами індивідуального захисту органів дихання від небезпечних речовин працівників суб`єкта господарювання* _______________________________________
________________________________________________________________________________

_________________________
(
найменування посади керівника
суб`єкта господарювання)

М.П.

________________
(
підпис)

__________________
(
ініціали та прізвище)

__________
*
Заповнюється суб`єктами господарювання, що в установленому законодавством порядку віднесені до суб`єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику.

 

 

 

ВЗІРЕЦЬ

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відходи

 

 

Найменування суб’єкта господарювання ___________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ ___________________________________________________

Код згідно з КОАТУУ ___________________________________________________

Юридична адреса суб’єкта господарювання _________________________________

Електронна пошта, телефон ______________________________________________

 

Показник загального утворення відходів*

 

Період утворення відходів

Показник загального утворення відходів (Пзув)

Обсяг утворення відходів I класу небезпеки, тонн

Обсяг утворення відходів II класу небезпеки, тонн

Обсяг утворення відходів III класу небезпеки, тонн

Обсяг утворення відходів IV класу небезпеки, тонн

За 20___ (звітний) рік (фактичний обсяг)

 

 

 

 

 

На 20___ (поточний) рік (прогнозний обсяг)

 

 

 

 

 

 

 

(х 5000)

(х 500)

(х 50)

(х 1)

 

 

 

 

__________
*
Розрахунок показника загального утворення відходів (Пзув) наведено у пункті 8 Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. № 1360 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 35, ст. 1307).

 

 

Утворення та напрями передачі відходів

 

Назва відходів за
ДК 005-96

Код відходів за
ДК 005-96

Інша назва відходів

Клас небезпеки

Накопичено
на початок звітного року, тонн

Обсяг утворення
у звітному році, тонн

Обсяг утворення у поточному році (прогноз), тонн

Передача відходів іншому власнику

Найменування, адреса, код згідно
з ЄДРПОУ
суб’єкта господарювання, якому
передаються відходи; додатково серія та номер ліцензії у разі передачі небезпечних відходів

Кількість переданих відходів у звітному році, тонн

Передано для здійснення операції з відходами (навести
код операції
D, R)*

Опис операції з відходами (заповнюється, якщо код у
графі 11
 не відображає повний зміст операції)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

_________
Усього

Х

Х

Х

 

 

 

Х

 

Х

Х

 

__________
*
Код операції визначається згідно з додатком 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 29, ст. 1217).

 

Достовірність відомостей в Декларації підтверджую.

 

 

 

 

 

 

(посада керівника)

 

(підпис)

 

(прізвище, ім’я та по батькові)

 

 

 

М.П. (у разі наявності)

 

 

___ __________20___ року

 

 

 

Адміністративна послуга

Сума плати

Реквізити

 

Експлуатаційний дозвіл операторам ринку, що  провадять діяльність пов’язану з виробництвом та/ або зберігання харчових продуктів тваринного походження

 

Розмір плати (адміністративний збір) становить 0,17 мінімальної заробітної плати

 

Р/р 31119028729001

Державний бюджет

Перечинський район 22012500

ГУДКСУ у Закарпатській області

МФО 812016

Код ЄДРПОУ 37916557

Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів.

Дозвіл безоплатний

Спеціальне використання природних рослинних ресурсів є платним . Рентна плата за спеціальне використання природніх прослинних ресурсів  зараховується в повному розмірі до відповідних місцевих бюджетів.

Спеціальний дозвіл на спеціальне використання природних лісових ресурсів- лісовий квиток

               Лісовий квиток видається безоплатно.

 За спеціальне використання лісових ресурсів, крім розміщення пасік, сплачується рентна плат, яка зараховується в повному розмірі до відповідних місцевих бюджетів.

Внесення змін до Державного земельного кадастру

179,14грн.

Р/р 33217879727196

Державний бюджет

Перечинський район 22012500

ГУДКСУ у Закарпатській області

МФО 812016

Код ЄДРПОУ 37916557

 

Витяг з Державного земельного кадастру

80грн.

Р/р 33217879727196

Державний бюджет

Перечинський район 22012500

ГУДКСУ у Закарпатській області

МФО 812016

Код ЄДРПОУ 37916557

Викопіювання з кадастрової карти(плану)

41,34грн.

Р/р 33217879727196

Державний бюджет

Перечинський район 22012500

ГУДКСУ у Закарпатській області

МФО 812016

Код ЄДРПОУ 37916557