Оприлюднення регуляторної діяльності

 _____________________________________________________________________________________________

03.03.2017

ПРОЕКТ

 

    У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Перечинської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

                __________________                              Перечин                 №_________________

  

 

Про затвердження Регламенту

Центру надання адміністративних

послуг при Перечинській районній

державній адміністрації

 

            Відповідно до статей 6, 39 Закону України “ Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Законів України “ Про адміністративні послуги”, “ Про дозвільну систему  у сфері господарської діяльності”, Постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 “Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг” з метою створення зручних та сприятливих умов для отримання суб’єктами звернення  адміністративних послуг: 

            1. Затвердити Регламент Центру надання адміністративних послуг при Перечинській районній державній адміністрації (додається).

            2. Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в  Головному територіальному управлінні юстиції у Закарпатській області.

              3.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

Голова державної адміністрації                                                        В. Олефір

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

____________ № ______

 

 

 РЕГЛАМЕНТ 
Центру надання адміністративних послуг

 

при  Перечинській районній державній адміністрації

 

1. Цей Регламент визначає порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг при Перечинській районній державній  адміністрації (далі - центр), порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про адміністративні послуги”.

3. Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для   отримання адміністративних послуг;

неупередженості та справедливості;

доступності та зручності для суб’єктів звернення.

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про центр та Регламентом центру.

Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр

 

5. Центр розміщений в центральній частині міста, в  зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою.

На вході до приміщення  розміщується інформаційна вивіска з найменуванням центру та графіком його роботи.

Графік роботи центру затверджується головою Перечинської районної державної адміністрації з урахуванням  вимог Закону України “Про адміністративні послуги”.

Вхід до центру облаштований пандусом  для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На прилеглій до центру території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення. На прилеглих вулицях розміщуються вказівники, на яких зазначається місце розташування центру.

6. Приміщення центру поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини центру.

Відкрита частина включає:

сектор прийому;

сектор інформування;

сектор очікування;

сектор обслуговування.

Відкрита частина розміщується на першому  поверсі будівлі.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється.

Закрита частина  розміщена  на першому поверсі.

7. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи центру.

8. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, а також у разі можливості - інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

Сектор інформування облаштований столами, стільцями, телефоном , факсимільним апаратом та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

9. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні та облаштований  в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

Сектор очікування у разі потреби обладнується автоматизованою системою керування чергою, системою звукового інформування осіб похилого віку та тих, що мають проблеми із зором.

10. Сектор обслуговування  утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора центру.

11. Площа секторів очікування та обслуговування є достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів центру.

Загальна площа секторів очікування та обслуговування становить не менш як 50 кв. метрів.

12. На інформаційних стендах та інформаційних терміналах розміщується інформація, зокрема, про:

найменування центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

графік роботи центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

строки надання адміністративних послуг;

бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

супутні послуги, які надаються в приміщенні центру;

прізвище, ім’я, по батькові керівника центру, контактні телефони;

положення про центр;

регламент центру.

13. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці. Адміністративні послуги в переліку згруповані за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та сферами правовідносин (законодавства), та суб’єктами надання адміністративних послуг.

14. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на  стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

15. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля. У разі можливості на інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

16. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

 

17. Районна державна адміністрація, а також керівник центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

18. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує районну державну адміністрацію, а також керівника центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

Робота інформаційного підрозділу центру

 

19. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності), консультування із загальних питань організації роботи центру та порядку прийому суб’єктів звернення у центрі може утворюватися інформаційний підрозділ.

Інформаційний підрозділ центру також:

інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції центру;

консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

20. Районна державна адміністрація  створює та забезпечує роботу веб-сайту центру або окремого розділу на своєму веб-сайті, де розміщується інформація, зазначена в пункті 12 цього  регламенту, а також відомості про місце розташування центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

21. Інформація, яка розміщується в приміщенні центру (в тому числі на інформаційних терміналах) та на веб-сайті є  актуальною і повною.

Інформація на веб-сайті центру є  зручною для пошуку та копіювання.

22. Суб’єктам звернення, які звернулися до центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

Керування чергою в центрі

 

23. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

24. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором центру реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).

25. У центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до центру та/або електронної реєстрації на веб-сайті центру. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником центру години.

26. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

Прийняття заяви та інших документів у центрі

27. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в центрі.

28. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

29. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центрі особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

30. У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

31. Адміністратор центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

33. Адміністратор центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

34. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в центрі електронного документообігу - в електронній формі.

35. Адміністратор центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

36. Адміністратор центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

37. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.

38. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

39. Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

 

Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

40. Після вчинення дій, передбачених пунктами 27-39 цього  регламенту, адміністратор центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

41. Передача справ у паперовій формі від центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється в порядку, визначеному райдержадміністрацією, але не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

42. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

43. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника центру.

44. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор центру невідкладно інформує про це керівника центру.

Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

45. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до центру, про що зазначається в листі про проходження справи.

46. Адміністратор центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

47. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.

48. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в центрі, а потім передається для архівного зберігання.

49. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

50. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник центру.

51. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи, визначені райдержадміністрацією зберігається у центрі.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ


Назва регуляторного акта: проект розпорядження голови Перечинської  районної державної адміністрації ,,Про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг при Перечинській районній державній адміністрації”

Регуляторний орган: Перечинська районна державна адміністрація

Розробник документа: Центр надання адміністративних послуг при Перечинській районній державній адміністрації.

Відповідальна особа: Мацо Іванна Іванівна — керівник центру  надання адміністративних послуг  при Перечинській районній державній адміністрації.

Контактний телефон: (03145)21187

 1.     Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розглянути шляхом державного регулювання.

            На виконання Закону України ,,Про адміністративні послуги”, Постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 № 588, ,,Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг” (із змінами) та з метою удосконалення і спрощення механізму надання адміністративних послуг Центром надання адміністративних послуг  розроблено проект розпорядження голови райдержадміністрації ,,Про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг при Перечинській районній державній адміністрації”.

            В даний час в  районі організація надання адміністративних послуг характеризується багатьма недоліками та проблемами, що створюють труднощі для одержувачів адміністративних послуг:

- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

- у більшості представників органів, які надають адміністративні послуги існують обмежені дні та години прийому;

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг;

- представники органів, які надають адміністративні послуги розміщені в різних приміщеннях;

- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги.

            Розпорядженнями голови райдержадміністрації затверджено ,,Положення про Центр надання адміністративних послуг при Перечинській районній державній адміністрації” 30.03.2016 № 110,  ,,Про затвердження переліку адміністративних послуг Центру надання адміністративних послуг при Перечинській районній державній адміністрації” 01.04.2017 № 101 та ,,Про затвердження графіку роботи Центру надання адміністративних послуг при Перечинській районній державній адміністрації” 06.04.2016 № 127 .  У зв`язку зі вступом у дію нормативних актів, а саме: Законів України ,,Про адміністративні послуги”, ,,Про внесення змін до Закону України ,,Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” від 26.11.2015 № 834, постанов КМУ ,,Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг” від 01.08.2013 № 588 (із змінами), ,,Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру” від 02.03.2016 № 207, ,,Деякі питання ведення Державного земельного кадастру” від 21.03.2015 № 205, розпорядження КМУ від 16 травня 2014 р. № 523-р ,,Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг” (із змінами)  та інші, виникла необхідність затвердити Регламент роботи центру у відповідність до вимог чинного законодавства.

            Важливість проблеми затвердження Регламенту роботи центру розпорядженням голови райдержадміністрації полягає в тому, що це дасть змогу розв`язати проблеми та недоліки об`єктивного та суб`єктивного характеру, які створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг у  районі, а саме:

-       впорядкування організації роботи центру, дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб`єктами надання адміністративних послуг;

-       приведення Регламенту роботи центру у відповідність до вимог чинного законодавства.

            Застосування ринкових механізмів для проведення вказаної проблеми не передбачається можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до чинного законодавства є компетенцією райдержадміністрації.

            Впровадження даного регулювання є доцільним, оскільки регуляторний акт спрямований на досягнення чітко визначеної мети — впорядкувати організацію роботи центру, дій адміністраторів центру та їх взаємодію із суб`єктами надання адміністративних послуг шляхом приведення Регламенту роботи центру у відповідність до чинного законодавства.

            Враховуючи суть окресленої проблеми, її вирішення неможливе за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів та потребує правового врегулювання шляхом прийняття відповідного розпорядження райдержадміністрації.


            Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб`єкти господарювання

+

-

У тому числі суб`єкти малого підприємництва

+

-

                                                                 ІІ Цілі державного регулювання


            Проект регуляторного акта спрямований на розв`язання проблеми, визначеної в попередньому розділі регуляторного впливу як в цілому, так і її окремих складових, основними цілями його прийняття є:

-       впорядкувати організацію роботи центру, дій адміністраторів центру та їх взаємодію із суб`єктами надання адміністративних послуг;

-       привести у відповідність до чинного законодавства основних засад організації діяльності та впорядкування роботи центру;

-       реалізувати державну політику у сфері надання адміністративних послуг;

-       здійснити контроль за наданням адміністративних послуг у межах повноважень Центру;

-       забезпечити вільний доступ суб`єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв (клопотань, звернень) у відповідних адміністративних органах;

-       створити зручні і сприятливі умови отримання адміністративних послуг громадянами, суб`єктами господарювання забезпечити відкритість інформації про діяльність органів виконавчої влади;

-       надати можливість отримати фахові консультації представників суб`єктів надання адміністративних послуг у приміщенні центру у визначений графіком їх роботи час;

-       зменшити ризик виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності без посереднього спілкування суб`єктів звернень з представниками адміністративних органів;

-       запровадити сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищити якість їх надання.


ІІІ визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей


            1.Визначення альтернативних засобів

            Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Відсутність регулювання.

Не приймати регуляторний акт

Залишення ситуації без змін та відмовитись від регулювання. Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки у такому випадку центр фактично не зможе функціонувати, надання адміністративних послуг здійснюватиметься безпосередньо суб`єктами їх надання. Така процедура є непрозорою, незручною для суб`єктів звернення та суперечить чинному законодавству.

Альтернатива 2

Забезпечення регулювання. Прийняти регуляторний акт.

Це сприятиме забезпеченню ефективного надання адміністративних послуг через центр, що дозволить досягти рівності всіх заявників перед законом, доступності інформації про порядок та процедуру надання адміністративних послуг, неупередженості та справедливості, відкритості та прозорості процесу надання адміністративних послуг, оперативності та своєчасності їх надання, доступності та зручності для суб`єктів звернення, раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг, захищеності персональних даних.

                                             2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави.

 

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність регулювання.

Не приймати регуляторний акт

Відсутні, оскільки проблема залишається не вирішеною.

Відсутні

Альтернатива 2

Забезпечення регулювання. Прийняти регуляторний акт.

Прийняття акта дасть змогу врегулювати діяльність у сфері надання адміністративних послуг, а саме: забезпечить відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг; мінімізації черг суб`єктів звернення в адміністративних органах; вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов`язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб`єктами звернень; мінімізація корупційної складової; оперативність вирішення питань, пов`язаних з наданням адміністративних послуг; формування у суспільстві позитивного іміджу влади

На процедуру організації надання адміністративної послуги адміністратори витрачають - 1,25 год.

Яка складає згідно М-ТЕСТУ — 37,57 грн.


Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

 

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність регулювання.

Не приймати регуляторний акт

Відсутні, оскільки проблема залишається не вирішеною.

Відсутні

Альтернатива 2

Забезпечення регулювання. Прийняти регуляторний акт.

Доступність та зручність (місце розташування, режим роботи центру); належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв, тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами); чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги; отримання адміністративних послуг в одному приміщенні; мінімізація часу на очікування в черзі; мінімізація кількості відвідувань центру для отримання результату надання адміністративної послуги; можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги; контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги; отримання у приміщенні центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленню документів, необхідних  для їх отримання; вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування; встановлення однозначних, прозорих вимог у сфері надання адміністративних послуг; досягнення рівності заявників перед законом.

Відсутні


3. Оцінка впливу на сферу інтересів суб`єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Всього

Кількість суб`єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

1062

122

1184

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

90

10

100

           

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність регулювання.

Не приймати регуляторний акт

Відсутні, оскільки проблема залишається не вирішеною.

Відсутні

Альтернатива 2

Забезпечення регулювання. Прийняти регуляторний акт.

Це сприятиме забезпеченню ефективного надання адміністративних послуг через центр, що дозволить досягти рівності всіх заявників  перед законом, доступності інформації про порядок та процедуру надання адміністративних послуг, неупередженості та справедливості, відкритості та прозорості процесу надання адміністративних послуг, оперативності та своєчасності їх надання, доступності та зручності для суб`єктів звернень, раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг захищеності персональних даних

На процедуру організації та отримання адміністративної послуги суб`єкти малого підприємництва витрачають —

0,5 години. Яка  складає згідно М-Тесту — 13,26 грн.

            Перша альтернатива — залишити дану ситуацію без змін та відмовитись від регулювання.

            Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки у такому випадку центр фактично не може функціонувати, надання адміністративних послуг здійснюватиметься безпосередньо суб`єктами їх надання. Така процедура є нездоровою, не зручною для суб`єктів звернення та суперечить чинному законодавству.

            Друга альтернатива — прийняття запропонованого регуляторного акту. 

            Дана альтернатива є прийнятною, оскільки одним із способів державного регулювання є прийняття розпорядження голови райдержадміністрації ,,Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг при Перечинській районній державній адміністрації”, яким затверджується регламент. Це сприятиме забезпеченню ефективного надання адміністративних послуг через Центр, що дозволить досягти рівності всіх заявників перед законом, доступності інформації про порядок та процедуру надання адміністративних послуг, неупередженості та справедливості, відкритості та прозорості процесу надання адміністративних послуг, оперативності та своєчасності їх надання, доступності та зручності для суб`єктів звернень, раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг захищеності персональних даних.


ІV Вибір найбільш оптимального

альтернативного способу досягнення цілі

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідності бала

Альтернатива 1

Відсутність регулювання.

Не приймати регуляторний акт

1

Проблеми продовжують існувати.

Альтернатива 2

Забезпечення регулювання. Прийняти регуляторний акт.

4

Дає змогу повністю досягнути визначених цілей. Врегулювання надання процедури надання адміністративних послуг. Проблеми більше існувати не будуть.


Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Відсутність регулювання

Немає

Немає

У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як на районному рівні відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників центру: адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у центрі

Альтернатива 2 забезпечення регулювання

Вирішення проблеми

Немає

Створення для споживача адміністративних послуг ефективного механізму доступу до адміністративних послуг прозорості процедури та легкості отримання результатів

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінки ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Альтернатива 1

Відсутність регулювання

Не прийняття акта не вирішує проблему у сфері надання адміністративних послуг

Падіння рейтингу району у сфері надання адміністративних послуг збільшення кількості звернень громадян

Альтернатива 2 забезпечення регулювання

Прийняття акта вирішує проблему у сфері надання адміністративних послуг

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується


V Механізм та заходи які забезпечать розв`язання визначеної проблеми


            Прийняття проекту  розпорядження та його реалізація сприятиме реалізації основних принципів державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині забезпечення оперативності доступності та зручності для суб`єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

            Проектом цього регуляторного акту передбачено затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг, яким передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб`єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання:

-       організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної  кількості відвідувань суб`єктів звернень;

-       спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

-       забезпеченням інформування суб`єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

-       забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб`єктами надання адміністративних послуг;

-        завдання та обов`язки адміністратора та суб`єктів надання адміністративних послуг центру.

            Реалізація такого регуляторного акту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії в одному приміщенні адміністратора та представників суб`єктів надання адміністративних послуг (органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів), а також підприємств, установ та організацій, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у центрі, при організації надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії з суб`єктами надання адміністративних послуг.

            Таким чином, дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати чіткий механізм роботи центру.

 VI Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні чи юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.


            Для впроваджування та виконання вимог регуляторного акта органу виконавчої влади, фізичні та юридичні особи не будуть нести додаткові витрати.

            Розроблено додаток до методики проведення аналізу впливу регуляторного акта — ТЕСТ малого підприємництва (додається). Суб`єкти малого підприємства в загальній кількості суб`єктів господарювання, на яку поширюється регулювання 100%.

                                         VII Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта


            Акт набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації відповідно до законодавства України.

            Запропонований регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюються у відповідності з вимогами Закону України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

                                       VIIІ Визначення показників результативності дії регуляторного акта


            Впровадження даного регуляторного акта дозволить виконати цим вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року № 588 ,,Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг”.

            З метою відстеження результативності цього регуляторного акту визначено наступні показники результативності:

Розмір надходження до бюджету

Прийняття цього розпорядження не впливатиме на розмір надходження до бюджету

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія розпорядження

Дія розпорядження поширюється на 1184 суб`єктів господарювання, в тому числі малого підприємництва 1062, мікро — 122.

Час та кошти витрачені державою та суб`єктами господарювання на реалізацію регуляторного акта 

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання — 72259,52 грн. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб`єктів малого підприємництва —  15699,84 грн. На процедуру отримання первинної інформації про вимоги регулювання суб`єкти малого підприємництва в середньому витрачають 0,5 години на процедуру організації виконання вимог регулювання — 1 годину. Бюджетні витрати на отримання адміністративних процедур становить 1,25 години.

Рівень поінформованості

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та фізичних осіб із проектом розпорядження достатній, оскільки зазначений проект акта розміщений на офіційному веб-сайті райдержадміністрації

(www.perechinrda.gov.ua)

Кількість скарг щодо діяльності робочого органу

Не передбачається

Кількість адміністративних послуг, що надаються через центр та кількість часу, необхідного адміністратору для розгляду справи

В середньому на рік центром надається 1546 адміністративних послуг. Витрати часу державного органу на процедуру отримання адміністративних послуг в середньому становить 1,25 години.

            Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих у подальшому даних (при проведенні повторного та періодичного відстежень) можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

 ІХ Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта


            Відстеження результативності регуляторного акта буде проводити центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

            Базове відстеження результативності розпорядження голови райдержадміністрації буде здійснюватиметься до набуття ним чинності.

            Для відстеження результативності регуляторного акту будуть використовуватися статистичні дані за результатами надання адміністративних послуг, соціологічні дані (методом опитування або анкетування населення).

            Відстеження здійснюватиметься шляхом аналізу даних моніторингу діяльності підприємства (робочого органу), а також вивчення громадської думки.

            Відстеження результативності буде здійснюватися на основі аналізу даних отриманих шляхом моніторингу, який включає в себе:

-       кількість наданих адміністративних послуг, у тому числі дозвільних (погоджувальних) процедур в розрізі суб`єктів їх надання;

-       кількість суб`єктів звернень в розрізі суб`єктів господарювання та фізичних осіб;

-       витрати часу на отримання адміністративних послуг;

-       відповідність термінів надання адміністративних послуг визначеним у стандартах адміністративних послуг.

            Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

            Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи від  закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

            Аналіз регуляторного впливу підготовлено центром надання адміністративних послуг при Перечинській районній державній адміністрації.

 Керівник центру надання адміністративних

послуг   при Перечинській районній

державній адміністрації                                                                                І. Мацо

 

Додаток до регуляторного впливу

ТЕСТ

малого підприємства (М-Тест)

            1. Консультації з представниками мікро-та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

            Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб`єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур виконання яких необхідно для здійснення регулювання проведено розробником у період з 15.01.2017 по 15.02.2017.

п/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо) інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі,  тощо), запити (до підприємств, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі зустрічі

8

Визначення витрат часу та коштів на виконання вимог регулювання

2

Телефонний запит до суб`єктів малого підприємництва

11

Визначення витрат часу та коштів на виконання вимог регулювання

            2. Вимірювання впливу регулювання на суб`єктів малого підприємництва, мікро-, малі:

            кількість суб`єктів підприємництва на яких поширюється регулювання 1184 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 1062, та мікро підприємництва 122.

            Питома вага суб`єктів малого підприємництва у загальній кількості суб`єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків)(відповідно до таблиці ,,Оцінки впливу на сферу інтересів суб`єктів господарювання” аналізу впливу регуляторного акта).

            3. Розрахунок витрат суб`єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання.

п/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік запровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати (п`ять років)

Оцінка прямих витрат суб`єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

формула — кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

Х

Х

Х

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формулапрямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб`єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб`єкту малого підприємництва

Х

Х

Х

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати — витратні матеріали)

Формула — оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб`єкту малого підприємництва

Х

Х

Х

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

(експлуатаційні витрати — витратні матеріали)

Формула — оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб`єкту малого підприємництва

Х

Х

Х

5

Інші процедури (уточнити)

Х

Х

Х

6

Разом, гривень

Формула - сума рядків 1-2-3-4-5

Х

Х

Х

7

Кількість суб`єктів господарювання,  що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1184

 

 

 

* з них отримують платі послуги

81

 

 

8

Сумарно гривень

Формула — відповідний стовпчик ,,разом” Х кількість суб`єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

Х

Х

Х

Оцінка вартості адміністративних процедур суб`єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування.

Середній розмір заробітної плати по Перечинському районі станом на 2016 року склав у сумі 4429 грн (Держстат Головне управління статистики Закарпатської області експрес випуск від 20.02.2017 № 20 офіційний сайт www.uz.ukrstat.gov.ua) 

Тоді середня заробітна плата у погодинному розмірі на рік складає 26,53 грн.

 

9

Процедура отримання первинної інформації та отримання консультації про вимоги регулювання (0,3 години*26,53 грн.)

Формула — витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб`єкта малого підприємництва (заробітна плата)

7,96

7,96

39,80

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Підготовка документів для формування вхідного пакету документів (1 година*26,53 грн = 26,53 грн)

26,53

26,53

132,65

 

Надання документів для отримання адміністративної послуги у Центрі (0,5 год* 26,53 грн = 13,27 грн)

13,27

13,27

66,35

 

Отримання результату надання адміністративної послуги у Центрі  (0,5год* 26,53 грн = 13,27 грн)

13,27

13,27

66,35

11

Процедури офіційного звітування

Х

Х

Х

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Х

Х

Х

13

Інші процедури (уточнити)

Х

Х

Х

14

Разом, гривень

Формула — сума рядків 9+10+11+12+13

61,03

 

 

15

Кількість суб`єктів підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

*з них отримують платні послуги

1184

 

81

 

 

16

Сумарно, гривень (61,03грн.*1184=194668,87 грн.)

72259,52

 

361297,60


Бюджетні витрати на адміністрування регулювання

суб`єктів малого підприємництва

            Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органі державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процедури регулювання.

            Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Центр надання адміністративних послуг

при Перечинській районній державній адміністрації

(назва державного органу)

 

п/п

Процедура регулювання суб`єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб`єкта господарювання малого підприємництва — за потреби окремо для суб`єктів малого та мікро -підприємництва)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб`єкта

Оцінка кількості суб`єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати адміністрування регулювання*

(за рік), гривень

Оцінка вартості адміністративних процедур суб`єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування.

Середній розмір заробітної плати по Рахівському районі станом на 2016 року склав у сумі 4429 грн (Держстат Головне управління статистики Закарпатської області експрес випуск від 20.02.2017 № 20 офіційний сайт www.uz.ukrstat.gov.ua) 

Тоді середня заробітна плата у погодинному розмірі на рік складає 26,52 грн.

1

Облік субкта господарювання що перебуває у сфері регулювання

Х

Х

Х

Х

Х

2

Поточний контроль за суб`єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

Х

Х

Х

Х

Х

 

камеральні

Х

Х

Х

Х

Х

 

виїзні

Х

Х

Х

Х

Х

3

Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

Х

Х

Х

Х

Х

4

Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

Х

Х

Х

Х

Х

5

Оскарження одного окремого рішення суб`єктами господарювання

Х

Х

Х

Х

Х

6

Підготовка звітності за результатами регулювання

Х

Х

Х

Х

Х

7

Інші адміністративні процедури (надання консультацій — 0,05 год., прийняття вхідного пакету документів — 0,15 год., передача вхідного пакету документів суб`єкту надання адміністративної послуги — 0,1 год., отримання результату від суб`єкта надання — 0,1 год., видача результату заявнику — 0,1 год.)

0,5

13,26 грн.

 

1184

15699,84

 

Разом за рік

0,5

13,26 грн.

 

1184

15699,84

 

Сумарно за п`ять років

0,5

13,26 грн.

 

1184

78499,20

*Вартість витрат пов`язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб`єктів, що підлягають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

           4.Розрахунок сумарних витрат суб`єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання.

п/п

Назва виконавчого органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п`ять років, гривень

1

Оцінка ,,прямих” витрат суб`єктів малого підприємництва на виконання регулювання

Відсутні

Відсутні

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб`єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

72259,52

361297,60

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

72259,52

361297,60

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб`єктів малого підприємництва

15699,84

78499,20

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

87959,36

439796,80

             5.Розроблення корегуючих (пом`якшувальних) заходів малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

            Корегуючі (пом`якшувальні) заходи передбачують для суб`єктів підприємництва забезпечення мінімізації часу очікування в черзі або взагалі без черги, а також мінімізації кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги.

 Керівник центру

надання адміністративних послуг при

Перечинській районної державної адміністрації                                                   І.Мацо