Регламент роботи РДА

 

Затверджено                                       Розпорядження голови                              державної адміністрації                       03.02.202042

РЕГЛАМЕНТ

районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація).

1.2. Розгляд в райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, апаратом та структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними,  дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними відповідно до розпоряджень голови райдержадміністрації.

1.3. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які  становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції. Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством, на офіційному веб-сайті та у засобах масової інформації. Відповідальним за визначення  структури, контенту, редагування інформаційних матеріалів для розміщення на офіційному веб-сайті є сектор документообігу та контролю апарату райдержадміністрації.

1.4. Розподіл функцій та повноважень між головою та першим заступником голови райдержадміністрації проводить голова райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

функцій та повноважень посадової особи;

структурних підрозділів райдержадміністрації, діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координуватиметься відповідною посадовою особою;

районних управлінь, підприємств, установ, організацій, регіональних представництв державних фондів, з якими посадова особа взаємодіятиме щодо реалізації державної політики відповідно до законодавства;

взаємозамінюваності функцій та повноважень  першого заступника голови райдержадміністрації у разі  відсутності голови.

1.5. Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації із статусом юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до функцій та повноважень), а також начальником юридичного відділу апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації без статусу юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до функцій та повноважень), керівником апарату, а також з начальником юридичного відділу апарату райдержадміністрації і затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

Положення про апарат районної державної адміністрації розробляється начальником юридичного відділу апарату райдержадміністрації, погоджується із керівником апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

 2. Планування роботи райдержадміністрації

2.1. Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації, а у разі потреби – оперативними (тижневими).

2.2. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

2.3. Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється сектором з питань управління персоналом та організаційної роботи  апарату за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, погодженими із першим заступником голови, керівником апарату (відповідно до функцій та повноважень).

Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

2.4. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі – акти законодавства), доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрації, регіональних і районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

До планів роботи райдержадміністрації включаються:

актуальні питання, пов’язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку району або окремих його адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нарадах у голови райдержадміністрації і його заступника, з’ясування реального стану справ та вжиття  заходів;

перелік нормативно-правових актів, хід реалізації яких оперативно розглядатиметься в порядку контролю за їх виконанням;

перелік основних організаційно-масових заходів, проведення яких здійснюється райдержадміністрацією або за її участі.

Плани повинні містити питання:

підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації, зокрема економічного і соціального розвитку району, виконання місцевих бюджетів відповідно за рік, квартал із визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, з виконання актів законодавства, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, розгляду звернень громадян.

Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ у структурному підрозділі.

У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

2.5. Порядок підготовки плану роботи такий:

структурні підрозділи райдержадміністрації подають до 10 числа місяця, що передує наступному року та кварталу, у  сектор з питань управління персоналом та організаційної роботи  апарату райдержадміністрації погоджені та завізовані заступником голови райдержадміністрації, керівником апарату (відповідно до функцій і повноважень) переліки питань та основних заходів, оформлені відповідно до вимог пункту 2.4 цього Регламенту та за формою згідно з додатком 1, для включення їх до плану роботи;

сектор документообігу та контролю  апарату райдержадміністрації до 10 числа місяця, що передує наступному року та кварталу, подає у  сектор з питань управління персоналом та організаційної роботи  апарату райдержадміністрації перелік нормативно-правових актів, хід реалізації яких оперативно розглядатиметься в порядку контролю за їх виконанням;

сектор з питань управління персоналом та організаційної роботи  апарату райдержадміністрації до 20 числа місяця, що передує наступному року та кварталу, складає проект плану роботи та подає його на розгляд керівнику апарату райдержадміністрації;

доопрацьований проект плану роботи до 25 числа місяця, що передує наступному року та кварталу подається на затвердження голові райдержадміністрації;

сектор документообіг та контролю апарату райдержадміністрації не пізніше як у триденний термін після затвердження плану роботи доводить його до виконавців у електронному вигляді.

2.6. Тижневий план-календар основних заходів, які проводитимуться керівництвом райдержадміністрації, кожного четверга до 12.00 години сектор з питань управління персоналом та організаційної роботи  апарату райдержадміністрації складає і надсилає в управління організаційної роботи та забезпечення діяльності керівництва апарату облдержадміністрації.

Перелік заходів до тижневого плану-календаря щосереди до 15.00 години, у письмовому вигляді, факсом або в електронному варіанті у  сектор з питань управління персоналом та організаційної роботи  апарату райдержадміністрації подають керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

2.7. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови.

Питання виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови на підставі службової записки керівника структурного підрозділу, відповідального за здійснення запланованого заходу, за погодженням першого заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до функцій та повноважень).

2.8. Робота структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними, а у разі потреби місячними планами, що затверджуються першим заступником голови, керівником апарату райдерж-адміністрації (відповідно до функцій та повноважень).

Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 2.4 цього Регламенту.

2.9. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням першого заступника голови, керівника апарату (відповідно до функцій та повноважень).

2.10. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється першим заступником  голови, керівником апарату (відповідно до функцій та повноважень).

2.11. Сектор з питань управління персоналом та організаційної роботи  апарату райдержадміністрації узагальнює матеріали про хід виконання планів роботи  райдержадміністрації та її апарату. Керівник апарату до 15 числа першого місяця кварталу (року) подає голові райдержадміністрації аналітичні довідки з цих питань.

2.12. Підготовка звітності, передбаченої статтями 30 і 34 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, проводиться відділом містобудування, архітектури та інфраструктури райдержадміністрації на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених першим заступником голови, керівником апарату (відповідно до функцій та повноважень).

Зміст звітності за рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на її офіційному вебсайті та у засобах масової інформації.

 3. Організація роботи апарату райдержадміністрації

3.1. Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також розробляє проекти розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації;

здійснює опрацювання проектів розпоряджень;

перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення функцій та повноважень райдержадміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації; вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів із питань виконання актів законодавства, розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації;

за дорученням голови райдержадміністрації надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації, організацію приймання – передавання інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях апарату райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;

провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації

виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

Апарат районної державної адміністрації очолює керівник, який призначається на посаду розпорядженням голови райдержадміністрації у порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

У разі тимчасової відсутності керівника апарату його обов’язки виконує заступник керівника апарату, а у разі відсутності такої посади або посада вакантна – керівник самостійного структурного підрозділу апарату райдерж-адміністрації відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації

3.2. Керівник апарату здійснює визначені Законом України „Про державну службу” повноваження керівника державної служби в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права), у межах повноважень видає накази з кадрових, організаційних та господарських питань.

3.3. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, обласної державної адміністрації, Офісом Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, районними державними адміністраціями, територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами (апаратами) місцевих рад.

3.4. Організація роботи апарату райдержадміністрації та його керівника здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про апарат, що затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

4. Кадрова робота

4.1. Кадрова робота в райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

4.2. Організація роботи з персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником апарату райдержадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

4.3. Організацію роботи з персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснює відділ з питань управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації.

У структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права залежно від чисельності персоналу утворюється структурний підрозділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу, а у структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права, чисельність працівників яких становить менше десяти осіб, обов’язки служби управління персоналом можуть бути покладені на одного з державних службовців такого структурного підрозділу за рішенням його керівника.

Робота з персоналом в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

4.4. Прийняття на державну службу до райдержадміністрації та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу, а на посади, які не віднесені до посад державної служби відповідно до законодавства про працю.

4.5. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з  метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

4.6. На прийнятих на роботу до райдержадміністрації працівників оформляються особові справи, які є документами з обмеженим доступом.

4.7. Відповідальність за організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення несуть сектор з питань управління персоналом та організаційної роботи  апарату райдержадміністрації та відповідальні працівники структурних підрозділів райдержадміністрації у межах компетенції.

4.8. В апараті райдержадміністрації для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби створюється постійно діюча конкурсна комісія.

Для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника структурного підрозділу райдержадміністрації конкурсна комісія утворюється головою райдержадміністрації.

У структурних підрозділах райдержадміністрації, в яких конкурсна комісія не може бути утворена, конкурс на зайняття вакантних посад державної служби проводить конкурсна комісія апарату райдержадміністрації.

4.9. Призначення на вакантні посади, звільнення з посад, присвоєння рангів, надання відпусток, прийняття рішень щодо дисциплінарної відповідальності керівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, які є юридичними особами публічного права здійснює голова райдержадміністрації в порядку визначеному законодавством.

4.10. Райдержадміністрація вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій.

 5. Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

 5.1. Організація роботи з документами в райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України.

Інструкція з діловодства райдержадміністрації затверджується  розпорядженням голови райдержадміністрації.

5.2. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голів облдержадміністрації, райдержадміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

5.3. Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства,  дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється сектором документообігу та контролю  апарату райдержадміністрації, сектором правової роботи та звернень громадян апарату райдержадміністрації.

5.4. Для здійснення контролю за виконанням документів у разі необхідності розробляється план контролю, в  якому визначаються проміжні контрольні терміни виконання завдань; структурні підрозділи райдержадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому.

План контролю затверджує керівник апарату райдержадміністрації.

5.5. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходять від виконавців;

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації, першого заступника або керівника апарату.

5.6. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова райдержадміністрації, перший заступник, керівник апарату (відповідно до функцій та повноважень) та керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

Якщо для реалізації документа необхідна участь кількох виконавців, то цю роботу організовує особа, зазначена в документі або резолюції першою після першого заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації.

5.7. Координацію роботи з контролю за виконанням документів здійснює керівник апарату райдержадміністрації.

5.8. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються голові райдержадміністрації, першому заступникові або керівнику апарату (відповідно до функцій та повноважень) не пізніше ніж за 10 днів до закінчення термінів, визначених актом законодавства, дорученням Прем’єр-міністра України, розпорядженням, дорученням голів облдержадміністрації та райдержадміністрації або планом контролю.

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова райдержадміністрації, перший заступник або керівник апарату (відповідно до функцій та повноважень) дає вказівки виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

5.9. Якщо в процесі виконання документа з’ясувалося, що виконання його в установлені строки неможливе, головний виконавець документа завчасно, не пізніше як за три дні до закінчення контрольного строку, повинен подати письмове обгрунтування причин неможливості виконання документа в установлений строк та внести відповідні пропозиції керівництву райдержадміністрації щодо продовження строку виконання документа.

5.10. Виконані документи знімаються з контролю головою, першим заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до функцій і повноважень). Документи на зняття з контролю подаються до сектору документообігу та контролю  апарату райдержадміністрації з усіма матеріалами про хід та підсумки їх виконання. Документ вважається виконаним, якщо повністю і вчасно вирішені всі поставлені в ньому і резолюціях завдання щодо його виконання.

5.11. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається облдержадміністрації, підписує голова райдержадміністрації.

5.12. Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

6. Організація розгляду звернень громадян

6.1. Райдержадміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян – пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян покладається на сектор правової роботи та звернень громадян апарату райдержадміністрації.

Ведення діловодства та  проведення особистого та виїзних прийомів громадян, покладається на сектор правової роботи та звернень громадян апарату райдержадміністрації.

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової  інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України.

6.2. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації, його заступниками, керівником апарату (відповідно до функцій і повноважень), керівниками відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації або її апарату. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи райдержадміністрації або її апарату.

6.3 Сектор правової роботи та звернень громадян апарату райдержадміністрації  щокварталу аналізує стан роботи з розгляду  звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених  у них питань.

Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюються відповідно до Закону України „Про безоплатну правову допомогу”.

 7. Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації.

7.1. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює сектор правової роботи та звернень громадян апарату райдержадміністрації (далі – юридичний відділ).

Сектор правової роботи та звернень громадян  з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації підпорядковується голові райдержадміністрації, а з питань організації роботи апарату – керівнику апарату райдержадміністрації.

7.2. У своїй діяльності сектор керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, розпорядженнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації.

7.3. Основними завданнями сектору правової роботи та звернень громадян є:

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів із питань застосування законодавства.

7.4. Сектор правової роботи та звернень громадян  відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень  голови райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів райдержадміністрації;

проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

надає методичну допомогу працівникам апарату та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

представляє інтереси райдержадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про сектор правової роботи та звернень громадян  , що затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації;

7.5. Особистий та виїзні прийоми громадян головою райдержадміністрації та його заступниками проводиться згідно з графіком, який затверджується  розпорядженням голови районної державної адміністрації  та оприлюднюється на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, через засоби масової інформації.

Графік особистого та виїзних прийомів громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні та години прийому.

Особистий прийом громадян керівником апарату та керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації з питань, що відносяться до їх компетенції,  проводиться щоденно.

7.5. Керівник сектору правової роботи та звернень громадян:

здійснює керівництво роботою сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

бере участь у засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах і засіданнях, що проводиться в райдержадміністрації;

організовує роботу працівників сектору, дає відповідні вказівки щодо виконання покладених на сектор завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників сектору та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

виконує інші передбачені законодавством функції.

 8. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії райдержадміністрації

8.1. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії тощо), служби та комісії. Завдання та функції таких органів зазначаються у відповідному положенні, яке затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації. Персональний склад цих органів визначає голова райдержадміністрації.

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України утворюється громадська рада.

Засідання зазначених органів оформляються протоколами.

8.2. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може  утворюватися колегія райдержадміністрації (далі – колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), його заступників та керівника апарату.

8.3. До складу колегії можуть входити керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, за згодою керівники територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування. До складу колегії райдержадміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники (за згодою).

8.4. Засідання колегії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи райдержадміністрації,  позачергові – у міру потреби.

8.5. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії є підставою для видання  відповідного розпорядження або доручення голови райдержадміністрації.

Засідання колегії оформляється протоколом, який підписується головою колегії.

8.6. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи колегії покладається на сектор з питань управління персоналом та організаційної роботи  апарату райдержадміністрації та сектор документообігу та контролю  апарату райдержадміністрації.

8.7. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується цим Регламентом та відповідним Положенням, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації.

9. Порядок підготовки та проведення нарад.

9.1. Голова, перший заступник голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

Порядок денний наради затверджує  відповідна посадова особа.

9.2. Організація проведення нарад у голови райдержадміністрації покладається на першого заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до функцій і повноважень), сектор з питань управління персоналом та організаційної роботи  апарату райдержадміністрації та відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.

Порядок денний наради, аналітичні довідки про стан справ надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань – подаються у день проведення наради.

Матеріально-технічне забезпечення нарад здійснюють  сектор з питань управління персоналом та організаційної роботи  апарату райдержадміністрації та сектор документообігу та контролю апарату райдержадміністрації.

Проведення нарад оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які  брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протоколи нарад оформляє сектор документообігу та контролю  апарату райдержадміністрації.

Протокол наради підписує голова райдержадміністрації.

За результатами розгляду питань на нарадах можуть видаватися розпорядження або доручення голови райдержадміністрації.

Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на цих нарадах має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.

9.3. Дата проведення і порядок денний нарад, які проводить заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації, визначаються ними самостійно. Матеріали до них готують відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату.

Проведення нарад оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які  брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протоколи нарад у заступника голови оформляють відповідні спеціалісти структурних підрозділів райдержадміністрації.

Протоколи нарад у керівника апарату оформляє головний спеціаліст сектору з питань управління персоналом та організаційної роботи  апарату райдержадміністрації.

Протокол наради підписує головуючий.

10. Порядок внесення та розгляду проєктів розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації. 

10.1. Голова райдержадміністрації на виконання актів законодавства, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, за власною ініціативою видає одноособово, у межах повноважень райдержадміністрації розпорядження та доручення.

10.2. Проєкти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі – проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи райдержадміністрації,  її апарату, а також територіальні підрозділи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

10.3. У разі, коли розроблення проєкту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

10.4. Проєкти розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби – з іншими органами.

У разі, коли проєкт розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проєкт надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи, виходячи із змісту основних положень проєкту розпорядження.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проєкту розпорядження, вживає вичерпних заходів для  врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Заінтересовані структурні  підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проєкту розпорядження.

Проєкти розпоряджень погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, керівниками структурних підрозділів апарату райдержадміністрації, які здійснювали його опрацювання (в обов’язковому порядку керівниками сектору правової роботи та звернень громадян та сектору документообігу та контролю  апарату райдержадміністрації), головою райдержадміністрації, першим заступником, керівником апарату (відповідно до функцій і повноважень). При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проєкт розпорядження, а також дата візування.

Проєкти розпоряджень з питань оголошення конкурсу, призначення та звільнення з посад, надання та відкликання з відпусток, проведення дисциплінарного провадження, притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів райдержадміністрації погоджуються шляхом їх візування головою райдержадміністрації або його першим заступником (відповідно до функцій і повноважень).

Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її  апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проєкту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проєкт вважається погодженим без зауважень.

За результатами погодження проєкту розпорядження головним розробником створюються відповідні документи, передбачені Інструкцією з діловодства.

10.5. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її  апарату та інших органів щодо проєкту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 2), який підписує керівник  структурного підрозділу  райдержадміністрації, її апарату,  іншого органу, що є головним розробником.

10.6. Головний розробник готує пояснювальну записку до проєкту розпорядження (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки, обгрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого  розпорядження.

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проєктів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів (колегії, комісії, робочої групи) або з інших організаційних та господарських питань.

Подання пояснювальної записки до проєктів розпоряджень нормативного характеру, у тому числі регуляторних актів, є обов’язковим.

10.7. У разі, коли проєкт розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проєкту або подаються у вигляді проєкту окремого розпорядження   одночасно   з    основним    проєктом. До  таких    проєктів

розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 4), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинним, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

10.8. У разі проведення публічного обговорення проєкту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, які було залучено до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обгрунтування їх відхилення в цілому або частково.

10.9. Проєкт розпорядження із соціально-економічних та фінансових питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), у якій зазначаються  результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у проєкті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проєкті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід  виконання встановлених завдань.

Проєкти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку відповідної території та бюджету у разі потреби попередньо  обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.

10.10. У разі розроблення проєкту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України.

Головний розробник разом з проєктом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, подає:

копію рішення територіального органу Держкомпідприємництва  про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проєкту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

копію повідомлення про оприлюднення проекту.

10.11. Опрацювання внесеного проєкту розпорядження, редагування його тексту здійснюється в апараті райдержадміністрації.

Строк опрацювання проєкту розпорядження в апараті райдерж-адміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обгрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

10.12. Проєкти розпоряджень підлягають обов’язковій правовій експертизі у секторі правової роботи та звернень громадян апарату райдержадміністрації.

У разі, коли проєкт розпорядження подано до апарату райдерж-адміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, сектор правової роботи та звернень громадян доповідає про це керівнику апарату райдержадміністрації, який у  дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові проєкт розпорядження та матеріали до нього.

Сектор правової роботи та звернень громадян апарату райдержадміністрації опрацьовує поданий проєкт розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов’язані з приведенням проєкту розпорядження у відповідність з вимогами нормо-проектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проєкт розпорядження.

Сектор правової роботи та звернень громадян під час проведення правової експертизи:

перевіряє проєкт розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проєкт розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі виявлення невідповідності проєкту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства сектор правової роботи та звернень громадян готує зауваження до такого проєкту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проєкту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання,сектор правової роботи та звернень громадян готує висновок (додаток 6).

Проєкт розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти з контрольними термінами, подаються у сектор документообігу та контролю апарату райдержадміністрації для здійснення уточнення цих термінів разом з текстами зазначених актів.

10.13. Якщо під час опрацювання проєкту розпорядження у секторі документообігу та  контролю апарату райдержадміністрації  виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проєкт повертається для доопрацювання та повторного погодження.

10.14. Опрацьований у секторі документообігу та контролю апарату райдержадміністрації проєкт розпорядження передається керівнику апарату райдержадміністрації, який подає його на підпис голові районної державної адміністрації.

10.15. Проєкт розпорядження з кадрових питань готує сектор з питань управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації.

10.16. Розпорядження голови районної державної адміністрації (далі – розпорядження) ненормативного характеру набирає чинності з моменту його видання, якщо самим розпорядженням не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби – оприлюднюються.

Розпорядження нормативного характеру підлягають державній реєстрації у Південно-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим  постановою Кабінету Міністрів України.

Розпорядження нормативного характеру набирають чинності після реєстрації з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

Розпорядження, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Розпорядження, зазначені в абзацах третьому і четвертому цього пункту, оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України „Про доступ до публічної інформації”.

Додатки до розпоряджень є їх невід’ємною частиною і підписуються керівником апарату або керівником структурного підрозділу райдержадміністрації (відповідно до повноважень) на лицьовому боці останнього аркуша додатка.

Підписані розпорядження реєструються у секторі документообігу та контролю апарату райдержадміністрації, тиражуються для розсилання виконавцям, у тому числі електронною поштою.

Розпорядження надсилаються також заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам відповідно до списку адресатів, який подає головний розробник, та оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в установленому головою райдержадміністрації порядку.

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.

10.17. Проєкт доручень голови райдержадміністрації (далі – проект доручень) готують структурні підрозділи райдержадміністрації,  її апарату, а також територіальні підрозділи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

10.18. Проєкт доручень погоджується шляхом візування заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до функцій і повноважень), у разі потреби керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів.

10.19. Проєкт доручень редагується у секторі документообігу та контролю апарату райдержадміністрації протягом двох днів з часу надходження.

10.20. Підписані доручення реєструються у секторі документообігу та  контролю, тиражуються та розсилаються виконавцям, у тому числі електронною поштою.

11. Публічне обговорення проєкту розпорядження голови райдержадміністрації

11.1. Проєкт розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а  також має важливе соціально–економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного  обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

11.2. Рішення про проведення публічного обговорення проєкту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проєкту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або інших органів.

До пропозиції додаються: проєкт розпорядження, завізований керівником структурного підрозділу райдержадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником, заступником голови, керівником апарату (відповідно до функцій і повноважень); план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

Проєкт розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

11.3. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Головний розробник подає сектору документообігу та контролю  апарату райдержадміністрації проєкт розпорядження разом із планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника  для оприлюднення на офіційному веб-сайті.

Публічне обговорення проєкту розпорядження проводиться з урахуванням положень Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

11.4. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проєкту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проєкту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проєкту до райдержадміністрації.

12. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

12.1. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в  установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

12.2. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проєктів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проєкту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

12.3. Голова райдержадміністрації погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи територіальних органів центральних органів виконавчої влади, у тому числі структурних підрозділів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади (крім рішень про визначення пріоритетів та планів роботи територіальних органів МВС, антимонопольного комітету, Держстату, Держаудитслужби в разі їх утворення). У разі ненадання у встановлений територіальними органами  центральних органів виконавчої влади строк пропозицій такі рішення та плани роботи вважаються погодженими.

12.4. Проєкти рішень, що подаються на розгляд районної ради, готуються керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інших органів, районних установ і організацій та підлягають обов’язковому погодженню із усіма зацікавленими керівниками, першим заступником голови або керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до функцій та повноважень) в установленому цим Регламентом порядку.

12.5. Після узгодження проєкти рішень передаються в районну раду. Подання про розгляд проєкту рішення на сесії районної ради підписує виключно голова райдержадміністрації.

12.6. Керівники, які готують проєкти рішень районної ради, беруть особисту участь у їх розгляді на засіданнях постійних комісій, президії, пленарних засіданнях районної ради, дають обґрунтовані роз’яснення  і відстоюють  викладені в них пропозиції відповідно до чинного законодавства.

12.7. Проєкти рішень районної ради подаються у строки, визначені Регламентом роботи районної ради.

Зразок

Додаток 1

до Регламенту

ПОГОДЖЕНО

Заступник голови районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

____”__________ 20___року                                                           

ПРОПОЗИЦІЇ ДО Плану роботи

 

районної державної адміністрації

 

 

 

(назва місцевої державної адміністрації )

 

на

 

 

 

(період, на який планується робота)

 

 

 

 

 

 

 

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(керівник структурного підрозділу державної адміністрації)

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

___” _________ 20__ року

Додаток 2
до Регламенту

 Зразок

ПРОТОКОЛ
узгодження позицій

щодо проєкту розпорядження ______________________________
(назва)

  1. Ураховані зауваження (пропозиції)

Редакція частини проєкту розпорядження, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст

Спосіб врахування

  1. Неврегульовані розбіжності

Редакція спірної частини проєкту розпорядження

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що висловив зауваження (пропозиції) та їх зміст

Обґрунтування причин відхилення зауважень (пропозицій) головним розробником

 

 

 

 

 

(найменування посади керівника структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ року

Зразок

Додаток 3
до Регламенту

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту розпорядження __________________________________
(назва)

  1. Обґрунтування необхідності видання розпорядження

Зазначається підстава розроблення проєкту розпорядження (на виконання акта законодавства, доручення Прем’єр-міністра України, розпорядження голови облдержадміністрації, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв’язання якої спрямовується розпорядження, і причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

  1. Мета і шляхи її досягнення

Розкривається мета, якої планується досягти в результаті видання  розпорядження, та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проєкту.

  1. Правові аспекти

Зазначаються правові підстави розроблення проєкту розпорядження та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

Виходячи із змісту проєкту розпорядження, зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових розпоряджень.

У разі коли проєкт розпорядження стосується прав та обов’язків громадян, про це зазначається окремо.

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проєкту розпорядження, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

  1. Позиція заінтересованих органів

Зазначається, чи стосується проєкт розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

Якщо проєкт подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з посадових осіб брав у них участь).

  1. Регіональний аспект

Якщо проєкт розпорядження стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці, зазначається, чи враховують положення проєкту потребу регіону, його вплив на регіональний розвиток, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення в проєкті.

  1. Громадське обговорення

Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

Якщо проєкт розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, то про це зазначається.

  1. Прогноз результатів

Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються критерії (показники), за якими оцінюється їх ефективність, порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

 

 

 

 

(найменування посади керівника структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20___ року


Зразок

Додаток 4
до Регламенту

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проєкту розпорядження ____________________________________
(назва)

Зміст положення чинного розпорядження

Зміст відповідного положення проєкту розпорядження

 

 

 

 

 

(найменування посади керівника структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

Додаток 5

до Регламенту

Зразок

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

______________________________________________________________

пл.Народна, 16, м.Перечин, 89200, тел.: 2-13-53, 2-25-48 факс, weв-caйт: www.perechinrda.gov.ua,  e-mail: rdaperechin.@ carpathia.gov.ua, код ЄДРПОУ 22099507

 

____________ № ______________   На   № ____________ від ______________

 

 

 

 

(найменування структурного підрозділу,

іншого органу, що є головним розробником)

 

 

Відповідно до Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації                                _____________ №______, повертаємо проєкт розпорядження________________________________________________________________________________

(назва)

для приведення його у відповідність з вимогами пункту ________ зазначеного Регламенту.

 

Додаток на _____ аркушах.

 

 

 

 

 

 

(керівник апарату державної адміністрації)

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ ____________ 20___ року

Додаток 6
до Регламенту

Зразок

ВИСНОВОК

Сектору правової роботи та звернень громадян апарату районної державної адміністрації

до проєкту розпорядження ________________________________________________________
(назва)

Проєкт розпорядження розроблено _____________________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу,
______________________________________________________________________________________
іншого органу, що є головним розробником)

1. За результатами проведеної експертизи виявлені невідповідності:

1) ________________________________________________________________________________
(Конституції і законам України, іншим актам законодавства,
______________________________________________________________________________________
розпорядженням голови держадміністрації)

2) ________________________________________________________________________________
(вимогам нормопроектувальної техніки – зазначаються недоліки,
______________________________________________________________________________________
зокрема логічні та змістові)

2. Узагальнений висновок ______________________________________________________
(наводиться узагальнений висновок та пропозиції
______________________________________________________________________________________
щодо проекту в цілому, оцінюється правова доцільність прийняття та обґрунтованість
______________________________________________________________________________________
проекту, доцільність способу правового врегулювання питання, порушеного в ньому)

Правову експертизу проекту розпорядження проведено:

_____________________________
(найменування посади працівника
сектору правової роботи та звернень громадян апарату райдержадміністрації)

________________
(підпис)

______________________
(ім’я та прізвище)

_____________________________
(керівник сектору правової роботи та звернень громадян апарату райдержадміністрації)

________________
(підпис)

______________________
(ім’я та прізвище)

___ ____________ 20__ року

English EN Українська UK
Зв’яжіться з нами
close slider